Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008
CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số: LD0908
(Tháng 9/2008)
---------
 
01
Quyết định số 76/2008/QĐ-BTC ngày 11/09/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh (tăng) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng dầu (nhóm 2710) (4 tr)
02
Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC ngày 10/09/2008 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTCngày 11/7/2008 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (2 tr.)
03
Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/09/2008 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (2 tr.)
04
Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/09/2008 của Bộ Tài chính Về sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất khẩu ban hành theo các Quyết định 106/2007/QĐ-BTC, 17/2008/QĐ-BTC, 35/2008/QĐ-BTC (3 tr.)
05
Nghị quyết số 21/2008/NQ-CP ngày 06/09/2008 của Chính phủ Về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008 (8 tr.)
06
Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008 của Bộ Tài chính Về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu (2 tr.)
07
Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn (2 tr.)
08
Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường (12 tr.)
09
Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế (9 tr.)
10
Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (6 tr.)
11
Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (14 tr.)
12
Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành một số Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ (21 tr.)
13
Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008 của Bộ Tài chính Về giảm giá bán dầu điêden (diesel) và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu (3 tr.)
14
Thông tư số 78/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (17 tr.)
15
Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng (11 tr.)
16
Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (20 tr.)
17
Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05/09/2008 của UBND TP. HCM Về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (7 tr.)
18
Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18/08/2008 của UBND TP. HCM Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND (7 tr.)
19
Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/09/2008 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi thuế xuất khẩu đối với sắt thép không hợp kim (2 tr.)
20
Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg ngày 19/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit (2 tr.)
21
Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11) ngày 18/09/2008 của Bộ Công an Về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Công thương (3 tr.)
22
Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/09/2008 của Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quản lý (8 tr.)
23
Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/09/2008 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại (17 tr.)
24
Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (4 tr.)
25
Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương (6 tr.)
26
Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24/09/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo (6 tr.)
27
Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXHngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 71/2006/QH11 về bảo hiểm xã hội bắt buộc (15 tr.)
28
Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT ngày 23/09/2008 của Bộ Công thương Về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng dầu (2 tr.)
29
Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ngày 23/09/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (21 tr.)
30
Quyết định số 2670/QĐ-BNN-QLCL ngày 29/08/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Công bố Danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra đối với lô hàng thủy sản (18 tr.)
31
Quyết định số 2132/QĐ-NHNN ngày 25/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 364/QĐ-NHNN ngày 13/02/2008 về phát hành Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc (1 tr.)
32
Quyết định số 2133/QĐ-NHNN ngày 25/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tiền gởi dự trữ bắt buộc bằng Đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng (1 tr.)
32
Quyết định số 2131/QĐ-NHNN ngày 25/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản Đồng Việt Nam (1 tr.)
                                              
Ghi chú:
 
-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;
 
-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.
_____________________________
[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 02/2008 (10-03-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 01/2008 (27-02-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2007 (18-01-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2007 (16-01-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh