Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
新 规定 关于 最少 工资额 在 营业 (采用 从 2009年 01月01日)
新 规定 关于 最少 工资额 在 营业
(采用 从 2009年 01月01日)
---------------

1. 政府 的 2008 年 10 月 10 日,第 110/2008/NĐ-CP 号 议定 规定 地区 最少 工资额 对 劳动者 而 他们 在 越南 的 公司,营业,合作社,组合作,庄寨,家庭,个人 和 其他 组织 工作;这 组织们 以上 雇 劳动者 :

- 这个 议定 调整 地区 最少 工资额 而 现在 它 在 第 167/2007/NĐ-CP 号 议定 被 规定 和 将 被 采用 从 2009 年 01 月 01 日。

- 地区 工资 被 分 四 定额,地区 工资 给 不同 四 地区 (地方) ,具体 :
+ 八十万 越南盾 / 月 对 第 I 地区 采用;
+ 七十四万 越南盾 / 月 对 第 II 地区 采用;
+ 六十九万 越南盾 / 月 对 第 III 地区 采用;和
+ 六十五万 越南盾 / 月 对 第 IV 地区 采用。
一个 项目 对 第 一 地区,第 二 地区,第 三 地区 和 第 四 地区 在 附加 附录 被 规定。

- 国内 营业们 ( 包括 国家 的 营业 ) 采用 这个 地区 最少 工资额 为了 算 工资 单价,算 工资额 在 工资 级别,工资表,工资 津贴 的 系统 中 。。。营业们 在 一本 劳动 合同 要 修订 工资 为了 它 对 地区 最少 工资额 符合 ( 被 规定 这个 议定 ) 。

- 这 个 议定 有效 从 2009 年 01 月 01 日 和 它 代替 第 167/2007/NĐ-CP 号 议定。

2. 政府 的 2008 年 10 月 10 日,第 111/2008/NĐ-CP 号 议定 规定 地区 最少 工资额 对 越南 劳动者 而 他们 给 外资 营业,外国 组织 机关,国际 组织 和 外国 个人 在 越南 工作 :

- 随着 第 110/2008/NĐ-CP 号 议定 调整 地区 最少 工资 对 国内 营业们,这个 议定 调整 增加 地区 最少 工资 ( 现在 规定 在 第 168/2007/NĐ-CP 号 议定 ) 对 外资 营业们 而 他们 在 越南 活动。

- 根据 这个 议定,地区 最少 工资 也 被 分 四 定额,这个 地区 最少 工资 对 不同 四 地区 被 采用。具体 :
+ 一百二十万 越南盾 / 月 对 第 一 地区 采用;
+ 一百零八万 越南盾 / 月 对 第 二 地区 采用;
+ 九十五万 越南盾 / 月 对 第 三 地区 采用;和
+ 九十二万 越南盾 / 月 对 第 三 地区 采用。
一个 项目 对 第 一 地区,第 二 地区,第 三 地区和 第 四 地区 在 附加 附录 被 规定。

- FDI 营业们 采用 这个 地区 最少 工资额 为了 算 工资额 在 工资 级别,工资表,工资 津贴 和 劳动 合同 的 系统 中 。。。FDI 营业们 在 一本 劳动 合同 要 修订 工资 为了 它 对 地区 最少 工资额 符合 而 它 在 这个 议定 被 规定。

- 议定 有效 从 2009 年 01 月 01 日 和 它 代替 第 168/2007/NĐ-CP 号 议定。附录
地区们 和 地盘们 的 项目 属于 区域们
----------

1. 第 一 区域 :
- 胡志明市 的 郡们;
- 河内市 的 郡们 和 河东市。

2. 第 二 区域 :
- 胡志明市 的 县们;
- 河内市 的 嘉林 县,东英 县,朔山 县,清三 县,慈廉 县,常信 县,怀德 县,丹风 县,石失 县,国威 县,山西市;
- 同奈省 的 边和市,隆庆市,仁泽县,隆城县,永久县;
- 平阳省 的 首油一市,顺安县,以安县 和 新渊县;
- 巴地--头顿省 的 头顿市 和 新城县;
- 芹诗市 的 宁桥郡,平水郡;
- 岘港市 的 郡们 和 县们;
- 海防市 的 郡们 和 水原县,安阳郡;
- 广宁省 的 夏隆市。

3. 第 三 区域 :
- 河内市 的 县们 剩余;
- 平阳省 的 县们 剩余;
- 同奈省 的 县们 剩余;
- 巴地--头顿省 的 头顿市 和 洲德县,隆田县,红地县 和 川木县;
- 芹诗市 的 郡们 和 县们;
- 海防市 的 郡们 和 县们;
- 广宁省 的 芒街市 和 锦普市;
- 北宁省 的 慈山市,桂武县,仙游县 和 安风县;
- 北江省 的 北江市,越安县,安勇县;
- 兴安省 的 美豪县,文林县,文江县 和 安美县;
- 海兴省 的 海兴市 和 南书县,志灵县,金城县,金门县;
- 永福省 的 永安市 和 福安市;
- 林同省 的 大叻市 和 保禄市;
- 庆和省 的 牙庄市 和 金兰市。
- 西宁省 的 展鵬县;
- 隆安省 的 新安市; 德和县;本吕克 县;各区应;
- 城市们 属于 省们 剩余。.

4. 第 IV 区域 : 地区们 剩余。
[Trở về]

Các tin khác:
登记 和 保护 商标 在 越南 (21-08-2009)
合同 的 基本 条款 (21-08-2009)
登记 著作 版权 (21-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 12 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh