Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本- 2008 年 06 月
及日 法理 文本
数: LD0608
(2008 年 06 月)
---------

01. 建设部 的 2008年 05 月28 日,QD-BXD/2008/第 08 决定 关于 颁行 一些 规章 管理 地 使用 公寓 。
02. 越南 登检局 的 2006 年 05 月18 日,DKVN/第 163 决定 颁行 一些 向导 检查 专用 机器脚踏车 质量 而 它们 被 进口 根据 QD-TTg/2006/第 50 决定 。
03. 政府 的 2008 年 05 月28 日,ND-CP/2008/第 66 议定 关于 互助 法理 给 营业。
04. 综合 一些 条款 交货 根据 Incoterms (国际 商业 条件)。
06. 建设部 的 2008 年 06 月02 日,TT-BXD/2008/第14 通讯 关于 分 等级 对 公寓。
07. 社会 和 伤兵 劳动 部 - 财政部 的 2008 年 05 月30 日,TTLT-BLDTBXH-BTC/2008/第 07 联席 通讯 向导 地 实现 政府 的 2008 年 01 月30 日,ND-CP/2008/第 11 议定 规定 地 赔偿 一些 损失 在 停工 不合法 中 而 它 造成 损失 给 使用 劳动人 。
08. 财政部 的 2008 年 05 月 21 日,QD-BTC/第 1102 决定 关于 建设,管理 和 使用 价 资料 基础。
09. 一些 薪 规定 对 增加 价值税 在 TT-BTC/2008/第 30 通讯 和 TT-BTC/2007/第 32 通讯 。
10. 政府 的 2008 年 05 月29 日,ND-CP/2008/第 67 议定 关于 修改 和 补充 ND-CP/2007/第 146 议定 关于 处罚 行政 违犯 在 陆路 交通 领域 中 。
11. 政府 的 2008 年 06 月09 日,ND-CP/2008/第 75 议定 关于 修改 和 补充 一些 ND-CP/2003/第 170 议定 的 条 关于 规定 地 施行 一些 PL-UBTVQHQ10/2002/第 40 价法令 的 条 。
12. 国家 银行 的 2008 年 06月10日,QD-NHNN/第 1316 决定 关于 再 发给 资金 利 率 和 再 折扣 利率 。
13. 国会 的 2008年 06月03日,QH12/2008/第 14 律 关于 营业 收入税 (TNDN)。
14. 增加 价值 税 的 2008 年 06 月03 日,QH12/2008/第 13 律 (GTGT)。
15. 社会 和 伤兵 劳动部 的 2008 年 06月10日,TT-BLDTBXH/2008/第 08 通讯 向导 地 施行 一些 2008年 03月 25日,ND-CP/2008/第 34 议定 的 条 规定 地 选用 和 管理 外国人 在 越南 工作 。
16. ASEAN 投资 区域 的 框架 协议。
17. 财政部 的 2008 年 06 月12 日,QD-BTC/2008/第 37 决定 关于 修改 优待 进口税额 对 一些 货物 在 优待 进口税 税务表 中 (被 颁行 在 QD-BTC/2007/第 106 决定)。
18. 财政部 的 2008 年 06 月12 日,TT-BTC/2008/第 49 通讯 向导 地 赔偿 一些 损失 给 缴纳 税 人 和 申报 海关 人 而 当 施行 公务 时候,他们 已经 违犯 一些 干部,税 公职,海关 公职 的 法律 了。
19. 工商部 的 2008 年 06 月 18 日,TT-BCT/2008/第 08 通讯 向导 地 出口 矿产。
20. 财政部 的 2008 年 06 月 06 日,QD-BTC/2008/第 35 决定 关于 修改 出口税 定额 对 一些 货物 在 出口税务表 中。
21. 财政部 的 2008 年 06 月 13 日,QD-BTC/第 1351 决定 关于 修改 一些 交易 股票 和 投资 基金 证书 的 收费 定额。
22. 政府 的 2008 年 06 月05 日,ND-CP/2008/第 71 议定 修改 和 补充 一些 2005年 02 月 28 日, ND-CP/2005/第 19 议定 的 条 规定 一些 工作 介绍 组织 的 条件,成立 手续 和 活动。
23. 国会 的 2008年 06 月 03 日,NQ-QH12/2008/第 20 议决 关于 一些 2008年 的 社会 经济 问题 在 新 情形 中。
24. 国会 的 2008年06月03日,NQ-QH12/2008/第 19 议决 关于 一些 试点 给 外国 组织,个人 买 和 所有 住宅 在 越南。
25. 国会 的 2008 年 06 月 03 日,QH12/2008/第 12 律 关于 修改 和 补充 一些 QH11/2004/第 30 出版 律 的 条。
26. 国会 的 2008 年 06 月 03 日,QH12/2008/第 09 律 关于 管理 和 使用 国家 的 财产。
27. 国会 的 2008 年 06 月 03 日,QH12/2008/第 15 律 关于 买 和 征用 财产。
28. 国会 的 2008年 06月03日,QH12/2008/第 10 律 关于 修改 和 补充 一些 汽油律 在 1993年 和 QH10/2000/第1993 修改律 的 条。
29. 财政部 的 2008 年 06 月19 日,QD-BTC/2008/第 38 决定 关于 修改 优待 进口税 定额 对 一些 柴油 发 动机 燃料 货物 而 它们 给 航空业 使用 在 优待 进口税 税务表 中。
30. 政府 的 2008年 06月 04日,ND-CP/2008/第 70 议定 规定 地 施行 一些 QH11/2006/第 73 性别 平等 律 的 条。
31. 财政部 的 2008年 06月19日,QD-BTC/2008/第 39 决定 关于 修改 出口税 定额 对 一些 出口 税务表 的 不 合金 钢 货物。
32. 财政部 的 2008年 06月 12日,QD-BTC/2008/第 36 决定 关于 颁行 一个 越南 的 特别 优待 进口税 税务表 为了 实现 关税 优待 章程 的 协定 而 这 个 协定 对 ASEAN 国家们 在 2008年 - 2013年 中 有效 。

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行 和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh