Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
合同 的 基本 条款
合同 的 基本 条款
----------------

1. 合同 形式:

(i) 一些 合同 要 成立 一份 文本 和 那个 合同 被 登记 或 公证 由 一家 职权 有 机关 (房屋 雇 合同 。。。) 。因此,当时 参加 这个 合同,要 确定 得 清楚 什么 方 有 义务 为了 登记 或 公证 一份 合同;

(ii) 一些 合同 要 使用 和 同意 一 份 共同 合同 由 一家 职权 有 机关 颁行 (一份 合同 关于 买卖 电,一份 合同 关于 安装 使用 电话 。。。) ;

2. 主体 参加 一份 合同:

(i) 合同 签名 人 要是 一位 合同 参加 方 的 法律 代理 人 (总经理 或 经理) 。在 一些 场合 的 场合 中,合同 签名 人 要 有 合同 参加 方 的 法律 代理 人 的 授权。

(ii) 公司 的 办事处 不是 一个 主体 而 这个 主体 有 充足 法理 资格 如 一个 主体 参加 一份 合同。因此,这 主体们 的 合同 签订 要有 一家 公司 的 授权。

3. 合同 的 对象:

(i) 如果 一份 合同 的 对象 是 货物,要 解释 得 清楚: 货物 的 种类,货物 的 重量,货物 的 原来,货物 的 规格,货物 的 包装 条件 和 货物 的 保管 条件,货物 的 现在 状况。。。

(ii) 如果 一份 合同 的 对象 是 劳务,要 解释 得 清楚: 劳务类,实现 方式,结果 。。。;

(iii) 如果 一份 合同 的 对象 是 不动产 (货舱,厂房 。。。) ,要 解释 得 清楚: 地点,面积,附加 条件 。。。;

(iv) 关于 对象 要 登记 使用 或 所有 (汽车,厂房 。。。) ,使用权 证明 材料/合法 所有 权益 对 对象 要 检查 和 一份 附加 合同。

4. 实现 时间 和 地点:

(i) 实现 时间: 开始 时间,结束 时间,交代 验收 时间 。。。每 阶段 结束 要 立 一个 确认 文本。那是 证据 和 基础 为了 清算 和 解决 以后 争端。

(ii) 实现 地点: 货物 交付 与 接受 地点,货物 奇 地点,货物 装卸 地点 。。。

5. 价格 / 运费 和 付款 方式:

(i) 要 确定 一个 具体 单价 (每 产品,每 供给 劳务 类型 。。。)和 总价值 要 付款 根据 一本 合同。

(iii) 价格 包括 或 不 包括 有关 另外费用,具体: 移动税 (VAT)给 国家 被 付款,运费,装卸费 。。。

(iv) 付款 方式: 使用 金融 为了 付款 或 转款,付款 金钱 (如果 使用 外币 付款,要 规定 外币 兑换 比价 成 越南盾) ;付款 时限 。。。

6. 每方 的 权限 和 义务: 可以 增 地 规定 每方 的 权限 和 义务 根据 这 本 合同。

7. 责任 由 违犯 一份 合同: 罚 违犯 和/或 赔偿 损失。

(i) 罚额 对 合同 义务 违犯 或 总罚额 对 多违犯 由 每方 商量 但是 不 超过 违犯 合同 义务 分 的 价值 8%。

8. 结束 和 清理 一份 合同: 一些 条件 结束 一本 合同 和 清理 一本 合同。

9. 合同 的 时限 和 效力: 规定 合同 时间 开始 有效 和 合同 的 效力 时限 和 条件 为了 延期 一份 合同 (如果 有) 。

10. 采取 律 和 解决 争端: 律 被 采取 为了 解决 一些 问题 对 合同 有关 和 一家 机关 将 解决 争端们 (如果 有) 根据 一份 合同。

(i) 关于 合同们 跟 外国 伙伴 签约,要 规定 采取律 和 应该 选择 越南律。在 不 可能 选择 越南律 场合 中,应该 选择 第 三 国家 的 律;

(ii) 关于 原则,一切 发生 争端 对 一本 合同 有关,将 解决 通过 商量 和解。在 不 可能 商量 的 场合 中,争端 问题 被 解决 通过 法院 或 一位 裁判员。 .

(iii) 一家 解决 争端 机关 是 一家 裁判 机关,只 采取 当时 每方 有 具体 商量 在 合同 中 和 其后。(通常,一本 合同 跟 外国 伙伴 被 签约 应该 选择 一家 争端 解决 机关 是 越南 国际 裁判 中心 或 新加坡 的 国际 裁判 中心) 。

11. 通报: 原则 寄 一个 通报 和/或 接受 一个 通报 根据 一份 合同。那是 一个 条件 为了 发生 每方 的 权限 和 相应 义务。

12. 其他 条件:

(i) 一些 条件 修改,补充 一份 合同。

(ii) 合同 言语: 一本 合同 被 成立 02 言语 或 多 言语 如果 每方 参加 合同 有 外国 要素。虽然,越语本 被 使用 当时 有 矛盾 在 解释 一份 合同 的 场合 中。
[Trở về]

Các tin khác:
登记 著作 版权 (21-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 12 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh