Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月
及日 法理 文本
数: LD1108
(2008 年 11 月)
---------

01. 工商部 的 2008 年 10 月 28 日,QD-BCT/第 5794 决定 颁行 一个 工商业 的 媒质 保卫 奖赏 体例 在 2008 年 (11页) 。
02. 国家 银行 的 2008 年 11 月 03 日,QD-NHNN/第 2560 决定 关于 调整 强使 储备 对 一些 信用 组织 (2页) 。
03. 国家 银行 的 2008 年 11 月 03 日,QD-NHNN/第 2561 决定 关于 再出具 资本 利率,再折扣 利率,过夜 借款 利率 在 连银行 清算 电子 中 和 借款 弥补 短少 资本 在 国家 银行 对 银行们 的 抵消 清算 中 (2页) 。
04. 国家 银行 的 2008 年 11 月 03 日,QD-NHNN/第 2559 决定 关于 越南盾 的 基本 利率额 (1页) 。
05. 财政部 的 2008 年 10 月 29 日,QD-BTC/2008/第 95 决定 关于 调整 增加 优待 进口税 税额 对 第 2710 聚集 的 汽油 (4页)。
06. 媒体 文化 部 的 2008 年 10 月 29 日,QD-BTTTT/第 1622 决定 颁行 一个 劳务 和 营业 项目 或 远通 营业 项目 而 这个 远通 营业 在 市场上 控制 (3页) 。
07. 财政部 的 2008 年 10 月 24 日,TT-BTC/2008/第 95 通讯 向导 会计 对 证券 公司 采用 (154页) 。
08. 胡志明市 人民委员会 的 2008 年 10 月 23 日,QD-UBND/2008/第 42 决定 关于 一些 程序,审定 手续,使用 地 需求 为了 实现 国内 经济 组织们 的 投资 预案 而 这个 组织 不 使用 国家 资本 或 不是 预案 在 河内 城市 有 外国 资本 (6页) 。
09. 预讨律 修改 补充 一些 15/1999/QH10 的 刑事律 的 条 (25页) 。
10. 国家 银行 的 2008 年 11 月 06 日,QD-NHNN/第 2635 决定 关于 颁行 一些 规定 而 它们 对 信用 组织们 的 外币 交易 有关 而 这个 组织 被 活动 外汇 (2页) 。
11. 预讨 关于 医疗 保险律 (23页) 。
12. 财政部 的 2008 年 10 月 29 日,QD-BTC/第 93 决定 颁行 一些 规定 关于 海关 手续 对 出口货,进口货,过境货 而 这 货物们 被 寄 通过 快递 陆路 劳务 (11页) 。
13. 财源 和 媒质部 的 2008 年 10 月 20 日,QD-BTNMT/第 2092 决定 颁行 一些 财源 和 媒质部 的 工作 规章 (39页) 。
14. 公安部 的 2008 年 10 月 14 日,TT-BCA-C11/2008/第 23 通讯 向导 施行 一些 2007 年 09 月 14 日,ND-CP/2007/第 146 议定 的 条 规定 处罚 一些 行政 违犯 在 交通 领域 中 (8页) 。
15. 胡志明市 人民委员会 的 2008 年 10 月 31 日,QD-UBND/2008/第 79 决定 颁行 一些 南城市 投资 和 建设 新都市区 总务科 的 组织 和 活动 规章 (7页) 。
16. 胡志明市 人民委员会 的 2008 年 10 月 30 日,QD-UBND/2008/第 78 决定 关于 颁行 一些 规章 管理 互助 工具们 而 这 互助 工具们 给 信用 组织们 装备 保卫 力量们;而 他们 在 胡志明市 活动 (7页) 。
17. 胡志明市 人民委员会 的 2008 年 10 月 29 日,QD-UBND/2008/第 77 决定 关于 颁行 一些 规定 关于 立费用 定额,规划 审定 和 调整 总体 规划 为了 发展 经济 - 社会,发展 行业 规划 和 主要 产品 的 规划 在 胡志明市 (6页) 。
18. 胡志明市 人民委员会 的 2008 年 10 月 27 日,QD-UBND/2008/第 76 决定 关于 分级 给 郡们,县们,拍卖 使用地 权 组织们 的 人民委员会 (2页) 。
19. 运载 交通部 的 2008 年 10 月 20 日,QD-BGTVT/2008/第 22 决定 颁行 一些 规章 为了 咨询 监察 施工 建设 工程们 在 运载 交通 中 (15页) 。
20. 工商部 的 2008 年 10 月 10 日,QD-BCT/2008/第 40 决定 颁行 一些 规章 管理,使用 号码 签字 和 工商部 的 证实 号码 签字 劳务 (16页) 。
21. 财政部 的 2008 年 11 月 10 日,QD-BTC/2008/第 100 决定 关于 调整 优待 进口税 税率 对 液化气 产品 (gas) 在 优待 进口税 税务表 中 (2页) 。
22. 财政部 的 2008 年 11 月 07 日,QD-BTC/2008/第 99 决定 关于 调整 优待 进口税 税率 对 一些 优待 进口税 税务表 的 第 2710 聚集 的 产品 (4页) 。
23. 财政部 的 2008 年 11 月 04 日,QD-BTC/2008/第 98 决定 颁行 一些 规定 关于 费用,航海 例费 和 收费 表格,航海 例费 表格 (25页) 。
24. 国家 银行 的 2008 年 11 月 07 日,QD-NHNN/2008/第 31 决定 颁行 一些 越南 国家 银行 的 工作 规章 (34页) 。
25. 政府 的 2008 年 11 月 03 日,ND-CP/2008/第 114 议定 关于 向导 得 细节 施行 一些 破产律 的 条 对 营业们 而 这 营业们 在 保险,证券 和 其他 财政 领域 中 活动 经营 (12页) 。
26. 财政部 的 2008 年 11 月13 日,TT-BTC/2008/第 105 通讯 向导 一些 政府 总理 的 2008 年 03 月 14 日,QD-TTg/2008/第 39 决定 的 条 关于 投标,订货,交 任务 供应 公共的 事业 劳务 而 它们 被 使用 国家 的 财政 预算 (18页) 。
27. 财政部 的 2008 年 11 月 17 日,QD-BTC/2008/第 106 决定 关于 规定 收定额,收制度,缴纳,管理 和 使用 让 商业权 登记 活动 例费 (2页) 。
28. 财政部 的 2008 年 11 月 13 日,TT-BTC/2008/第 104 通讯 向导 实现 政府 的 2003 年 12 月 25 日,ND-CP/2003/第 170 议定 规定 得 施行 一些 价法令 的 条 和 2008 年 06 月 09 日,ND-CP/2008/第 75 议定 关于 修改,补充 一些 ND-CP/2003/第 170 议定 的 条 (38页) 。
29. 财政部 的 2008 年 11 月 12 日,QD-BTC/2008/第 102 决定 关于 颁行 一件 单据表 为了 收 个人收入税 (4页) 。
30. 国家 银行 的 2008 年 11 月 20 日,QD-NHNN/第 2811 决定 关于 调整 强使 储备 比例 对 信用 组织们 的 越南盾 存款 (2页) 。
31. 国家 银行 的 2008 年 11 月 20 日,QD-NHNN/第 2809 决定 关于 越南盾 的 基本 利率 定额 (1页) 。
32. 财政部 的 2008 年 11 月 13 日,QD-BTC/2008/第 104 决定 关于 修改 补充 一些 规章 为了 在 国家 集团们 和 总公司 管理 和 使用 一个 安排 营业 互助 基金 而 这个 基金 被 颁行 附带 2008 年 01 月 31 日,QD-BTC/2008/第 09 决定 (3页) 。
33. 财政部 的 2008 年 11 月 14 日,QD-BTC/2008/第 105 决定 关于 调整 第 2710 聚集 的 汽油 产品 的 优待 进出口税 (4页) 。
34. 胡志明市 人民委员会 的 2008 年 11 月 13 日,CT-UBND/2008/第 21 指示 关于 增强 管理 和 保卫 媒质 在 胡志明市 (4页) 。
35. 社会 和 伤兵 劳动部 的 2008 年 11月 20 日,TT-BLDTBXH/第 27 通讯 关于 修改,补充 2005 年 06 月 22 日,TT-BLDTBXH/2005/第 20 通讯 关于 向导 施行 一些 ND-CP/2005/第 19 议定 和 ND-CP/2008/第 71 议定 的 条 规定 一些 介绍 工作 组织 的 条件,成立 手续 和 活动 (7页) 。
36. 财政部 的 2008 年 11 月 18 日,QD-BTC/2008/第 107 决定 关于 调整 优待 进口税 税率 对 一些 货物 在 优待 进口税 税务表 中(11页) 。
37. 财政部 的 2008 年 11 月 17 日,QD-BTC/第 2538 决定 关于 更正 TT-BTC/2007/第 61 通讯 向导 实现 处理 一些 税 的 法律 违犯 (1页) 。
38. 财政部 的 2008 年 11 月 20 日,QD-BTC/2008/第 108 决定 关于 颁行 一些 规章 为了 组织 和 管理 一些 大众 公司 的 证券 交易 而 这 交易们 在 河内 证券 交易 中心 没有 上市价 (32页) 。
39. 胡志明市 人民委员会 的 2008 年 11 月 20 日,CT-UBND/2008/第 22 指示 关于 展开 实现 QH12/2007/第 04 个人收入税律 在 胡志明市 (5页) 。
40. 政府 的 2008 年 11 月 14 日,ND-CP/2008/第 115 议定 关于 修改,补充 一些 ND-CP/2003/第 143 议定 的 条 规定 得 细节 施行 一些 开拓 法令 的 条 和 保卫 水利 工程 (9页) 。

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行 和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh