Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本 - 2008 年 12 月
及日 法理 文本
数: LD1208
(2008 年 12 月)
---------

01. 财政部 的 2008 年 11 月 17 日,第 106/2008/TT-BTC 号 通讯 向导 会计 当时 转 100% 国家 资本 营业 成 股份 公司 (15页) 。
02. 财政部 的 2008 年 11 月 28 日,第 109/2008/QĐ-BTC 号 决定 关于 调整 出口税 税率 定额 对 木头 和 木器们 在 出口税 税务表 中 (2页) 。
03. 工商部 的 2008 年 11 月 25 日,第 14/2008/TT-BCT 号 通讯 向导 实现 一些 政府 的 2007 年 07 月 18 日,第 119/2007/NĐ-CP 号 议定 的 规定们 关于 生产 和 经营 烟卷 (34页) 。
04. 第 12 国会 的 2008 年 11 月 14 日,第 27/2008/QH12 号 律 关于 特别 销售税 (7页) 。
05. 第 12 国会 的 2008 年 11 月 14 日,第 25/2008/QH12 号 律 关于 医疗保险 (24页)。
06. 财政部 的 2008 年 12 月 01 日,第 110/2008/QĐ-BTC 号 决定 关于 调整 汽油 优待 进口税 税率 定额 (第 2710 聚集) 在 进出口税 税务表 (3页) 。
07. 海关 总局 的 2008 年 08 月 04 日,第 1636/QĐ-TCHQ 号 决定 关于 颁行 一些 规程 对 出口货 和 进口货 检查 和 确定 价值 算 税 (32页) 。
08. 政府 的 2008年 11 月 28 日,第 119/2008/NĐ-CP 号 议定 关于 修改 和 补充 一些 政府 的 2005 年 03 月 15 日,第 33 /2005/NĐ-CP 号 议定 的 条 规定 得 细节 施行 一些 兽医 法令 的 条 (4页) 。
09. 海关 总局 的 2008 年 03 月 11 日,第 636/QĐ-TCHQ 号 决定 关于 颁行 一些 规程 解决 申诉 关于 分类 出口货 和 进口货 (18页) 。
10. 胡志明市 税务局 的 2008 年 02 月 04 日,第 512/QĐ-CT 号 决定 关于 颁行 增加 价值 比例 和 受税 比例 的 表 (2页) 。
11. 国家 银行 的 2008 年 12 月 03 日,第 2951/QĐ-NHNN 号 决定 关于 调整 强制 储备 比例 对 信用 组织们 (2页) 。
12. 国家 银行 的 2008 年 12 月 03日,第 2950/QĐ-NHNN 号 决定 关于 强制 储备 越南盾 存款 利率 对 信用 组织们(1页) 。
13. 国家 银行 的 2008 年 12 月 03 日,第 2498/ QĐ-NHNN 号 决定 关于 越南盾 基本 利率 定额 (1页) 。
14. 国家 银行 的 2008 年 12 月 03 日,第 33/2008/QĐ-NHNN 号 决定 关于 基础 人民 信用 基金 的 越南盾 借款 利率 定额 对 顾客 (2页) 。
15. 政府 的 2008 年 12 月 08 日,第 123/2008/NĐ-CP 号 议定 规定 得 细节 和 向导 施行 一些 第 13/2008/ QH12 号 增加 价值 税律 的 条 (14页) 。
16. 政府 的 2008 年 12 月 03 日,第 121/2008/NĐ-CP 号 议定 关于 投资 活动 在 邮政 领域 中 (8页) 。
17. 工商部 的 2008 年 12 月 02 日,第 15 /2008/TT-BCT 号 通讯 向导 实现 一些 政府 的 2008 年 01 月 16 日,第 06/2008/NĐ-CP 号 议定 的 条 关于 规定 处罚 行政 违犯 在 商业 活动 中 (9页) 。
18. 胡志明市 人民 委员会 的 2008 年 12 月 01 日,第 82/2008/ QĐ-UBND 号 决定 关于 修改 和 补充 第 10 条 的 第 2 款 而 它 被 颁行 附带 胡志明市 人民 委员会 的 2008 年 03 月 14 日,第 17/2008/QĐ-UBND 号 决定 关于 赔偿,互助 和 再定居 当时 国家 在 胡志明市 收回 地 (8页) 。
19. 第 12 国会 的 2008 年 11 月 14 日,第 26/2008/QH12 号 律 施行 民事 案件 (50页) 。
20. 财政部 的 2008 年 12 月 01 日,第 112/2008/QĐ-BTC 号 决定 关于 颁行 一个 越南 的 特别 优待 进口税 税务表 为了 实现 ASEAN - 韩国 自由 贸易 区域 在 2009-2011 阶段 (489页) 。
21. 财政部 的 2008 年 12 月 01 日,第 111/2008/QĐ-BTC 号 决定 关于 颁行 一个 越南 的 特别 优待 进口税 税务表 为了 实现 ASEAN - 韩国 自由 贸易 区域 在 2009-2011 阶段 (489页) 。
22. 政府 的 2008 年 12 月 11 日,第 124/2008/NĐ-CP 号 议定 关于 规定 得 细节 和 向导 施行 一些 第 14/2008/ QH12 号 收入 营业 税律 的 条 (23页) 。
23. 财政部 的 2008 年 12 月 10 日,第 117/2008/QĐ-BTC 号 决定 关于 调整 优待 进口税 税率 定额 对 一些 第 2710 聚集 的 货物 在 进口税 税务表 (4页) 。
24. 财政部 的 2008 年 12 月 09 日,第 115/2008/QĐ-BTC 号 决定 关于 调整 优待 进口税 税率 定额 对 一些 货物 在 进口税 税务表 中 (6页) 。
25. 政府 的 2008 年 12 月 12 日,第 127/2008/NĐ-CP 号 议定 关于 规定 得 细节 和 向导 施行 一些 第 71 /2006/ QH11 号 社会 保险律 的 条 关于 失业 保险 (20页) 。
26. 财政部 的 2008 年 12 月 04 日,第 116/2008/TT-BTC 号 通讯 关于 向导 海关 手续 对 加工 货物 跟 外国 商人 (22页) 。
27. 政府 的 2008 年 12 月 16 日,第 128/2008/NĐ-CP 号 议定 关于 规定 得 细节 施行 一些 第 44/2002/PL-UBTVQH10 号 处理 行政 违犯 法令 的 条 为了 修改 和 补充 一些 第 04/2008/PL-UBTVQH12号 处理 行政 违犯 法令 的 条 (22页) 。
28. 工商部 的 2008 年 12 月 09 日,第 16/2008/TT-BCT 号 通讯 关于 向导 进口 一些 管理 进口 项目 的 货物 而 这个 项目 根据 2009 年 关税 限额 (2页) 。
29. 工商部 的 2008 年 12 月 08 日,第 44/2008/QĐ-BCT 号 决定 关于 颁行 一些 规章 为了 出具 一件 AJ 样品 的 原产地 证明书 (叫做 C/O) 为了 被 优待 根据 ASEAN-日本 全面 经济 伙伴 (90页) 。
30. 司法部 的 2008 年 12 月 08 日,第 09/2008/QĐ-BTP 号 决定 关于 颁行 一些 职业 规则 为了 互助 法理 (7页) 。
31. 国家 银行 的 2008 年 12 月 19 日,第 3162/QĐ-NHNN 号 决定 关于 越南盾 强制 储备 存款 利率 对 信用 组织(1页)。
32. 国家 银行 的 2008 年 12 月 19 日,第 3161/QĐ-NHNN 号 决定 关于 越南盾 基本 利率 定额 (1页) 。
33. 国家 银行 的 2008 年 12 月 19 日,第 3160/QĐ-NHNN 号 决定 关于 强制 国家 银行 信用券 利率 (2页) 。
34. 国家 银行 的 2008 年 12 月 19 日,第 3158/QĐ-NHNN 号 决定 关于 调整 强制 储备 比例 对 信用 组织们 的 越南盾 存款 (2页) 。
35. 财政部 的 2008 年 12 月 16 日,第 118/2008/QĐ-BTC 号 决定 关于 修改 和 补充 财政部 部长 的 2008 年 12 月 18 日,第 73/2006/QD-BTC 号 决定 关于 规定 收,缴纳,管理 和 使用 例费 在 海关 领域 中 (2页) 。
36. 工商部 的 2008 年 12 月 12 日,第 17/2008/TT-BCT 号 通讯 关于 向导 实现 采用 出具 一件 自动 地 进口 许可证 对 一些 货物 (13页) 。
37. 财政部 的 2008 年 12 月12 日,第 121/2008/TT-BTC 号 通讯 关于 向导 一些 优待 政策 和 财政 互助 对 投资 活动 而 这个 投资 活动 生产 固体 排放物 (6页) 。
38. 财政部 的 2008 年 11 月18 日,第 108/2008/TT-BTC 号 通讯 关于 向导 处理 年底 财政 预算 和 立,报告 每年 国家 财政 预算 决算 (28页) 。
39. 农业 与 农业 发展 部 的 2008 年 12 月 18 日,第 4041/QĐ-BNN-QLCL 号 决定 关于 增强 检查 水产 食品 的 质量 和 安全 卫生 而 这个 水产 食品 在 联邦 俄国 被 出口 (4页) 。

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行 和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh