Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
登记 和 保护 商标 在 越南
登记 和 保护 商标 在 越南
---

1. 概括 关于 商标 根据 越南 的 法律 :
1.1 一些 主要 文本 关于 保护 商标 在 越南 :
1.2 一些 国际 条约 :
1.3 概念 商标 :
1.4 时限 和 形式 的 保护:
1.5 商标 所有者权 :

2. 手续 为了 登记 和 保护 商标 在 越南 :
2.1 登记 商标 在 越南 :
2.2 解决 一些 商标 独权 违犯 :


随着 投资 和 贸易 的 发展,知识 产权 对象们,特别 是 商标 (“NHHH”),在 越南,在 营业们 的 经营 活动 中 已经 和 正在 有 一个 非常 重要 位置。有 一个 实际 是 商标 不仅 有 一个 单纯 意义,而且 它 体现 营业们 的 威信 而 这 营业们 生产 或 供应 那 货物 或 劳务。因此,在 转变 从 越南 的 中 央 计划 经济 向 市场 经济 的 阶段 中,建设 和 发展 商标 和 保护 得 完整 商标 是 非常 重要,要 有 一切 营业们 的 关心 和 投资 得 特别。

1. 概括 商标 根据 越南 的 法律 :

1.1 一些 主要 法理 文本 关于 保护 商标 在 越南 :

有 多 规定 对 商标 有关。虽然,可以 列计 一些 主要 文本 如下 :

- 民法 在 1995 年 10 月 28 日 被 批准;
- 政府 的 1996 年 10 月 24 日,第 63-CP 号 议定 向导 施行 一些 民法 的 工业 产权 的 规定 ( 被 修改 和 补充 根据 政府 的 2001 年 02 月01日,第 06/2001/NĐ-CP 号 议定);
- 科学,技术 和 媒质部 的 1996 年 12 月 31 日,第 3055-TT/SHCN 号 通讯 ( 现在 是 科学 和 技术部 ) 向导 施行 第 63-CP 号 议定。
Trở về

1.2 国际 条约们 :

根据 民法,一些 规定 在 国际 条约 被 优先 地 采用 如果 有 争端们 对 一些 越南 法律 的 规定。现在,关于 商标,越南 是 一个 两 个 重要 国际 条约 的 成员 如下 :

- Paris 公约 关于 保护 工业 产权 和 规定 成员 国家们 的 权限 和 义务 在 工业 所有 的 领域 中。Paris 公约 的 重要 原则 之一 是 “平等 对待”;
- Madrid 协定 关于 登记 国际 商标 规定 手续 程序 为了 提交 申请 商标 保护 在 成员 国家们。根据 Madrid 协定,申请人 可以 申请 (在 国际 知识 所有 组织 – WIPO) 为了 登记 他们 的 商标 在 一切 成员 国家们。
Trở về

1.3 概念 商标 :

根据 越南 民法 的 规定们,"商标" 被 晓得 是 标记们 为了 分别 不同 生产 和 供应 基础们 的 类似 商品 或 劳务。商标 是 词语,形象 或 要素 以上 的 集合 而 它们 被 体现 一 色彩 或 多 色彩。

虽然,标记们 没有 可能 分别 如下 : 简单 形象 和 几何学,数目字们,字母们,字们 没有 发音 如 一个 词语,外字 而 它们 不是 通用 语言们,名称 将 不 被 接受 如 一个 商标。标记们 有 规约 性质,名字 或 英雄 人物,国旗 或 国徽 也 不 被 保护。标记们 有 质量 描述 性质 或 商品 的 性质 和 劳务,它们 被 排除 和 它们 不 被 保护。相似 标记们 或 它们 对 其他人 的 商标,工业 设计,商品 名称,货物 原产地 名称 ( 被 登记 保护 了) 使 差错,它们 在 越南 也 不 被 保护。
Trở về

1.4 时间 和 形式 的 保护 :

商标 在 越南 被 保护 根据 一个 形式 是 一件 商标 注册 证明书 由 越南 的 知识 产权部 ("NOIP") 出具,有效 从 出具 日期。商标 时间 的 保护 是 十 年 从 天 纳 一套 合例 单 和 连接 延期 每次 是 十 年。
Trở về

1.5 商标 所有者权 :

商标 所有者权 被 独权 地 使用 商标 和 商标 所有者权 给 其他人 转让 / 转交 所有权 / 使用权 商标。商标 所有者 也 有 一个 权限 是 他们 可以 要求 国家 机构 有 管辖 权 要求 其他 个人 组织们 而 这 个人 组织们 对 商标 有 违犯 行为们,他们 要 终止 违犯 行为们 和 他们 要 赔偿 损害。
Trở về

2. 手续 为了 登记 和 保护 商标 在 越南 :

2.1 登记 商标 在 越南 :

一般,外国 的 个人 组织们 实现 得 符合 经营 生产 活动们,他们 给 WIPO (有 越南 指定) 在 越南 可以 登记 保护 他们 的 商标。

当时 纳 一套 单 给 NOIP 在 越南,外国 的 个人 组织们 应该 注意 一些 问题 如下 :

(i) 一些 材料 应该 准备 :

- 一 套 单 要求 登记 商标 ( 根据 NOIP 的 单表 );
- 商标 15个 单表 为了 登记 ( 尺寸 不 超过 8 x 8cm );
- 货物 项目 / 商标 使用 劳务 登记;
- 一件 授权单 给 工业 所有 代表 组织 ( “代表 工业 所有” ),如果 有。

(ii) 时间 登记 : 一套 商标 保护 登记 单 被 实现 两 个 阶段,总时间 根据 规定 是 12 月 从 天 纳 一套 单,包括 : 检查 形式 是 03 月,检查 内容 是 09月 和 出具 一件 商标 注册 证明书。

(iii) 登记费 : 当时 纳 一套 单 登记 保护 商标,一位 申请人 给 NOIP 要 付款 商标 登记费。此外,如果 一位 申请人 实现 纳 一套 单 通过 一位 工业 所有 的 代理人,一位 申请人 给 一位 工业 所有 的 代理人 也付款 劳务费。

(iv) 一些 程序 登记 保护 商标 :

* 纳 一套 单

 检查 形式 ( 大约 03月 从 申请 到 收到 通知 接受 有效 )

 检查 内容 ( 大约 09月 从 收到 通知 接受 有效 到 接受 一件 商标 注册 证明书)

 出具 一件 商标 注册 证明书
Trở về

2.2 解决 一些 商标 独权 违犯 :

实际 是 违犯 状况们 在 工业 所有 领域 中 很 严重,包括 商标 违犯 状况们 对 商标 和 商标 违犯 状况们 对 货物类 如下 : 饮料,化妆品,药品 。。。这个 问题 解释 为什么 解决 违犯们 对 商标 是 非常 急切。

(i) 概括 一些 违犯 行为 对 商标 :

一些 行为 如下,如果 商标 所有者 不 批准 前,那 行为们 将是 违犯 行为们 对 商标 所有者 的 商标 :

- 使用 货物,货物 包装,劳务 供应 方式,交易 文件 的 商标 在 经营 中;
- 使用 商标 为了 流通,售卖,广告 为了 售卖,留存 货舱;或
- 使用 商标 为了 进口 货物 为了 经营。

(ii) 知识 产权部 ("NOIP") 的 职能 :

一般,有 多 国家 机构 有 管辖权 (人民 法院,人民 委员会,经济 警察 机关,市场 管理 机关,海关 机关,检查 科学 和 技术 专家 。。。) 而 他们 有 权限 参加 解决 违犯们 对 商标。虽然,一切 的 NOIP 场合 - 国家 的 管理 机关 对 工业 所有 有 一个 非常 重要 职能。

根据 越南 的 规定们,NOIP 不 直接 地 处理 违犯们 对 商标,那是 国家 的 行政 机关 的 责任 如 已经 提及 以上。虽然,在 一切 场合 中,首先 为了 解决 违犯们 对 商标 是 反映 违犯 场合们 给 NOIP 和 要求 解决。关于 这个 场合,首先 NOIP 将 视察 和 如果 实际 有 违犯,NOIP 将 : (1) NOIP 给 申请人 通报 书面 关于 NOIP 的 结论 对 违犯 行为们;(2) 提议 违犯方 终止 违犯 行为们。如此,尽管 一个 NOIP 的 文本 对 违犯方 没有 高 强制,不过 这个 问题 是 非常 重要 和 必须 为了 进行 接着 工作们 :

- 这是 一个 重要 法理 基础 为了 商标 所有者 要求 违犯方 终止 违犯 行为们 和,如果 有 一个 必须 场合,商标 所有者 将 要求 国家 机构 有 管辖 权 ( 包括 : 国家 的 行政 机关们 和 法院 ) 参加 解决 这个 问题;

- 这是 一个 形式 建议 违犯方 和 如果 违犯方 实现 得 继续 违犯 行为们,这 违犯 行为们 将是 一个 恶化 问题 当时 事务 被 解决 根据 一些 今后 手续。

(iii) 解决 违犯们 对 商标 :

如果 违犯 行为们 对 商标 有 发生,商标 所有者 在 法院 可以 起诉 违犯方 或 要求 国家 机关 有 管辖权 ( 人民 委员会,经济 警察 机关,市场 管理 机关,检查 科学 和 技术 专业 ) 解决。虽然,独权 违犯们 对 商标 应该 解决 通过 商量 和解 ( 工业 所有 的 代理人 可以 是 一位 和解 中间 人 ) 。一个 办法 要求 国家 的 行政 机关 或 法院 解决 只是 一个 最后 办法 如果 解决 商量 和解 没有 一个 好 结果。

一般,独权 违犯们 对 商标 在 越南 可以 处理 根据 办法 之一 如下 :

- 行政 办法 : 行政 办法 是 主要 处理 办法 之一 要求 违犯方 要 终止 违犯 行为 对 商标。国家 的 行政 机关 处罚 行政 和 违犯方 被 罚款 从 五百万 到 最大 是 十千万 越南盾。此外,违犯方 被 可以 采用 一些 补充 制裁 如下 : 撤销 一件 撤销 营业 执照;收回 违犯 商品;销毁 商品 或 违犯 商品 部份;补偿 损害 给 商品 所有者 。。。;

- 民事 变法 : 民事 办法 由 法院 采用 和 违犯方 对 商标 要 终止 违犯 行为们。此外,根据 商标 所有者 的 要求,违犯方 给 商标 所有者 也 可以 有 一些 其他 义务 如下: 道歉 或 改正 公开;赔偿 损害 。。。;

- 刑事 办法 : 刑事 办法 对 场合 特别 严重 被 采用。根据 越南 刑法,个人 对 商标 实现 违犯 行为,根据 违犯 行为 的 性质 和 程度 被 可以 罚款 二十千万 或 违犯方 有 徒刑 是 三 年。
Trở về
[Trở về]

Các tin khác:
合同 的 基本 条款 (21-08-2009)
登记 著作 版权 (21-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 12 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 11 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh