Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月
及日 法理 文本
数: LD0908
(2008 年 09 月)
---------

01. 财政部 的 2008 年 09 月 11 日,QD-BTC/2008/第 76 决定 关于 调整 增加 第 2710 聚集 的 汽油 优待 进出口税 (4页) 。
02. 财政部 的 2008 年 09 月 10 日,QD-BTC/2008/第 75 决定 修改 和 补充 一些 2008 年 07 月 11 日, QD-BTC/2008/第 50 决定 的 条 规定 收额,收制度, 管理 和 使用 货物 来源 证明 费 (C/O) (2页) 。
03. 政府 的 2008 年 09 月 12 日,ND-CP/2008/第 101 议定 调整 退休金 , 社会 保险 补助 和 每月 补助 对 退休 社 干部 (2页) 。
04. 财政部 的 2008 年 09 月 08 日, QD-BTC/2008/第 74 决定 关于 修改 出口税 对 一些 出口 表税 的 货物 而 这 个 表税 被 颁行 根据 QD-BTC/2007/第 106 决定, QD-BTC/2008/第 17 决定, QD-BTC/2008/第 35 决定 (3页) 。
05. 政府 的 2008 年 09 月 06 日,NQ-CP/2008/第 21 议决 关于 常期 政府 会议 在 2008 年 08 月 (8页) 。
06. 财政部 的 2008 年 09 月 16 日,QD-BTC/2008/第 79 决定 关于 一些 规定 管理 和 调整 汽油 售价 (2页) 。
07. 政府 总理 的 2008 年 09 月 15 日,QD-TTg/2008/第 127 决定 关于 补助 一些 困难 对 干部, 公职, 职员 和 武装 力量 有 低 工资 和 困难 生活 (2页) 。
08. 政府 的 2008 年 09 月 15 日, ND-CP/2008/第 102 议定 关于 管理, 开拓 和 使用 一些 媒质 财源 的 材料 (12页) 。
09. 财政部 的 2008 年 09 月 15 日,TT-BTC/2008/第 77 通讯 向导 施行 一些 办法 处理 纳税 债 (9页) 。
10. 财政部 的 2008 年 09 月 15 日,TT-BTC/2008/第 79 通讯 向导 实现 2008 年 07 月 29 日,ND-CP/2008/第 80 议定 修改 和 补充 一些 政府 的 1999 年 12 月 21 日,ND-CP/1999/第 176 议定 和 2003 年 05 月 12 日,ND-CP/2003/第 47 议定 的 条 关于 登记费 (6页) 。
11. 国家 银行 的 2008 年 09 月 09 月, QD-NHNN/2008/第 26 决定 关于 修改 和 补充 一些 条 出具,收回 一件 成立 许可证 和 人民 信用 基金 活动;成立,终止 人民 信用基金的交易所,支行,代办处 和 交易房,交易点 的 活动;分开,合一,合并 人民 信用 基金;清理 人民 信用 基金 根据 国家 银行 的 监察 而 这 个 人民 信用 基金 被 颁行 附带 国家 银行 经理 的 2006 年 06 月 06 日,QD-NHNN/2006/第 24 决定 (14页) 。
12. 科学 和 工艺 部 的 2008 年 09 月 04 日,QD-BKHCN/2008/第 12 决定 关于 颁行 一些 科学 和 工艺 统计 分类 表 (21页) 。
13. 财政部 的 2008 年 09 月 16 日, QD-BTC/2008/第 78 决定 关于 减 售 diesel 汽油价 和 一些 规定 管理 经营 汽油 (3页) 。
14. 财政部 的 2008 年 09 月 15 日,TT-BTC/2008/第 78 通讯 向导 施行 一些 2007 年 02 月 23 日,ND-CP/2007/第 23 议定 的 内容 关于 电子 交易 在 财政 活动 中 (17页) 。
15. 政府 的 2008 年 09 月 16 日,ND-CP/2008/第 105 议定 规定 优待 补助额 对 有 革命 功劳 人 (11页) 。
16. 政府 的 2008 年 09 月 16 日,ND-CP/2008/第 103 议定 关于 机械 主车 的 民事 责任 强使 保险 (20页) 。
17. 胡志明市 人民 委员会 的 2008 年 09 月 05 日,QD-UBND/2008/第 69 决定 关于 管理 和 使用 经费 为了 保证 赔偿,补助 再定居 当时 国家 收回 地 在 胡志明市 (7页) 。
18. 胡志明市 人民 委员会 的 2008 年 08 月 18 日,QD-UBND/2008/第 65 决定 关于 修改,补充 一些 赔偿,补助 和 再定居 的 规定 的 条 当时 国家 收回 地 在 胡志明市 而 这 个 规定 被 颁行 附带 QD-UBND/2008/第 17 决定 (7页) 。
19. 财政部 的 2008 年 09 月 22 日,QD-BTC/2088/第 81 决定 关于 修改 出口税 对 不合金 铁 (2页) 。
20. 政府 总理 的 2008 年 09 月 19 日,QD-TTg/2008/第 129 决定 关于 颁行 Barite 和 Apatit 矿石 货物 的 出口税 绝对 税额 (2页).
21. 公安部 的 2008 年 09 月 18 日, QD-BCA/2008/第 1534 决定 (A11) 关于 工商之行业 的 国家 秘密 项目 (3页) 。
22. 医疗部 的 2008 年 09 月 16日,QD-BYT/2008/第 32 决定 颁行 一些 暂时 方法 调整 价格 和 建设 合同 由 一些 原料 价格,燃料 价格 和 建设 材料 的 变动 而 这 个 变动 由 一些 工程 建设 投资 预案 使用 国家 的 财政 预算 被 医疗部 管理 (8页) 。
23. 政府 的 2008 年 09 月 22 日,ND-CP/2008/第 107 议定 规定 处罚 行政 对 一些 投机 行为,增加 过量 价格,公布 胡,新闻, 走私 和 欺诈 商业 (17页) 。
24. 政府 的 2008 年 09 月 19 日,ND-CP/2008/第 106 议定 修改 和 补充 一些 2006 年 12 月 20 日,ND-CP/2006/第 151 议定 的 条 关于 国家 的 投资信用 和 出口信用 (4页) 。
25. 社会 和 伤兵 劳动 部 的 2008 年 09 月 16 日,TT-BLDTBXH/2008/第 18 通讯 修改 和 补充 2003 年 05 月 30 日,TT-BLDTBXH/2003/第 12 通讯 关于 向导 和 实现 一些 政府 的 2002 年 12 月 31 日,ND-CP/2002/第 114 议定 的 条 关于 工资 (6页) 。
26. 财政部 - 医疗部 的 2008 年 09 月 24 日,TTLT-BYT-BTC/2008/第 10 联席 通讯 向导 实现 医疗 保险 对 穷 家庭户 (6页) 。
27. 社会 和 伤兵 劳动部 的 2008 年 09 月 23 日,TT-BLDTBXH/2008/第 19 通讯 修改 和 补充 2007 年 01 月 30 日,TT-BLDTBXH/2007/第 03 通讯 关于 向导 实现 一些 政府 的 2006 年 12 月 22 日,ND-CP/2006/第 152 议定 的 条 向导 一些 QH11/2006/第 71 社会 保险律 的 条 关于 强使 社会 保险 (15页) 。
28. 农业 与 农业 发展 部 的 2008 年 08 月 29 日,QD-BNN-QLCL/第 2670 决定 公布 一个 检查 制定 指标 的 项目 对 水产品 (18页) 。
29. 国家 银行 的 2008 年 09 月 25 日,QD-NHNN/第 2132 决定 关于 修改 一些 2008 年 02 月 13 日,QD-NHNN/第 364 决定 的 条 关于 发行 一个 强使 国家 银行 信用券 (1页) 。
30. 国家 银行 的 2008 年 09 月 25 日,QD-NHNN/第 2133 决定 关于 信用 组织 的 越南盾 强使 储备 存款 利率(1页) 。
31. 国家 银行 的 2008 年 09 月 25 日,QD-NHNN/第 2131 决定 关于 越南盾 基本 利率 额 (1页) 。

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行 和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh