Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本 - 2008 年 10 月
及日 法理 文本
数: LD1008
(2008 年 10 月)
---------

01. 建设部 的 2008 年 09 月 26 日,QD-BXD/2008/第 12 决定 颁行 一些 规章 管理 和 使用 建设部 的 正式 发展 互助 资金 来源 (ODA) 。
02. 财政部 的 2008 年 09 月 22 日,QD-BTC/2008/第 80 决定 关于 废除 2007 年 05 月 07 日,TT-BTC/2007/第 45 通讯 的 第 II 分,第 5。2目,b 点 和 d 点 (1页) 。
03. 国家 银行 的 2008 年 09 月 30 日,QD-NHNN/2008/第 27 决定 关于 修改 和 补充 一些 开 市场 业务 规章 的 条 而 它们 被 颁行 附带 国家 银行 总裁 的 2007 年 01 月 05 日,NHNN/2007/第 01 决定 (12页) 。
04. 社会 和 伤兵 劳动 部 的 2008 年 09 月 29 日,TT-BLDTBXH/2008/第 20 通讯 调整 退休金,社会 保险 补助,每个月 补助 根据 政府 的 2008 年 09 月 12 日,ND-CP/2008/第 101 议定 (4页) 。
05. 运载 交通部 的 2008 年 08 月 29 日,QD-BGTVT/2008/第 15 决定 颁行 一些 规定 登记 内地水 方便 (20页) 。
06. 政府 总理 的 2008 年 08 月 27 日,QD-TTg/2008/第 115 决定 关于 颁行 一些 规定 在 一些 国家 机关,公立 事业 单位 和 国家 财产 的 使用 和 管理 组织们 公开 地 管理,使用 国家 的 财产(5页) 。
07. 工商部 的 2008 年 09 月 30 日,QD-BCT/第 5300 决定 关于 开 一些 地点 在 胡志明市 承受 一件 登记 档案 和 自动 进口 许可证 (1页) 。
08. 财政部 的 2008 年 10 月 03 月,QD-BTC/2008/第 83 决定 关于 调整 优待 进口税 额 对 一些 产品 在 优待 进口 税务表 中(10) 。
09. 政府 总理 的 2008 年 10 月 01 日, QD-TTg/2008/第 133 决定 关于 摘纳 工团 经费 对 一些 营业们 而 这 营业们 在 经营 合作 合同 中 有 外国方 的 外国 投资 资本 和 办公室 (2页) 。
10. 医疗部 的 2008 年 10 月 07 日,QD-BYT/2008/第 35 决定 关于 废除 1990 年 04 月 05 日,BYT-TT/第 06 通讯 规定 取样 和 寄样 为了 检查 药质量(1页) 。
11. 政府 的 2008 年 10 月 07 日,ND-CP/2008/第 108 议定 规定 得 细节 和 向导 施行 一些 QH12/2007/第 06 化工原料 律 的 条 (25页) 。
12. 财政部 的 2008 年 10 月 06 日,QD-BTC/2008/第 84 决定 关于 出口税 对 一些 出口 税务表 的 不合金铁 (2页) 。
13. 政府 的 2008 年 10 月 10 日,ND-CP/2008/第 109 议定 关于 卖,交 给 营业 国家 资本 百分之百 (26页) 。
14. 政府 的 2008 年 10 月 10 日,ND-CP/2008/第 111 议定 规定 一个 地区 最少 工资额 对 越南 劳动者 而 他们 给 有 外国 投资 资本 营业们,外国 组织 机关,国际 组织 和 外国 个人 工作 在 越南 (5页) 。
15. 政府 的 2008 年 10 月 10 日,ND-CP/2008/第 110 议定 规定 一个 地区 最少 工资额 对 劳动者 而 他们 在 越南 的 公司,营业,合作社,组合作,庄寨,家庭户,个人 和 其它 组织 工作。这个 组织们 有 雇 劳动者 (5页) 。
16. 农业 与 农村 发展 部 的 2008 年 10 月 06 日,QD-BNN/2008/第 96 决定 关于 修改 一些 药 的 内容 在 保卫 植物 药 项目 中 (BVTV) ,被使用,限制 地 使用,颁行 附带 2008 年 03月 27 日,QD-BNN/2008/第 49 决定 和 一些 种类 药 在 保卫 植物 药 项目 中 补充,被 使用,颁行 附带 农业 与 农村 发展 部 的 2008 年 06 月 25 日,QD-BNN/2008/第 76 决定 (11页) 。
17. 工商部 的 2008 年 10 月 09 日,QD-BCT/2008/第 35 决定 关于 出具 一件 纺织品 的 原产地证明书 对 一些 种类 货物 而 这 种类 货物 被 出口 到来 美国 (2页) 。
18. 财政部 的 2008 年 10 月 09 日,QD-BTC/第 2233 决定 关于 更正 QD-BTC/2008/第 83 决定 关于 调整 一些 货物 的 优待 进口税 (1页) 。
19. 国家 银行 的 2008 年 10 月 16 日,QD-NHNN/2008/第 30 决定 修改,补充 一些 信用组织们 的 包清算 活动 规章 的 条 而 它们 被 颁行 根据 2004 年 09 月 06 日,QD-NHNN/2004/第 1096 决定 (6页) 。
20. 河内 城市 人民 委员会 的 2008 年 10 月 14 日,QD-UBND/2008/第 35 决定 关于 颁行 一个 国家 的 雇住宅 价目表 而 这个 价目表 在 河内 城市 还没 建设 和 改造 (4页) 。
21. 国家 银行 的 2008 年 10 月 20 日,QD-NHNN/第 2318 决定 关于 一些 再出具 资金 利率,再折扣 利率,过夜 借 利率 在 联银行 清算 电子 中 和 借 填补 欠缺 资金 在 银行们 的 抵消 清算 对 国家 银行 中(2页)。
22. 国家 银行 的 2008 年 10 月 20 日,QD-NHNN/第 2317 决定 关于 前限 地 清算 强使 国家 银行 信用券 (1页) 。
23. 国家 银行 的 2008 年 10 月 20 日,QD-NHNN/第 2316 决定 关于 越南盾 的 基本 利率额(1页) 。
24. 社会 和 伤兵 劳动 部 的 2008 年 10 月 20 日,TT-BLDTBXH/2008/第 23 通讯 向导 实现 一个 地区 最少 工资额 对 国家 公司,一 成员 有限 公司 而 这 家 公司们 由 国家 所有 百分之百 条例 资金 (7页) 。
25. 社会 和 伤兵 劳动 部 的 2008 年 10 月 20 日,TT-BLDTBXH/2008/第 24 通讯 向导 实现 一个 地区 最少 工资额 对 越南 的 营业们,合作社,组合作,庄寨,家庭户,个人 和 其它 组织们 而 这个 组织们 有 雇 劳动者们 (6页) 。
26. 财政部 的 2008 年 09 月 30 日,TT-BTC/2008/第 84 通讯 向导 施行 一些 QH12/2007/第 04 个人 收入 税律 的 条 和 向导 施行 政府 的 2008 年 09 月 08 日,ND-CP/2008/第 100 议定 规定 得 细节 一些 个人 收入 税律 的 条 (134页) 。
27. 国家 银行 的 2008 年 10 月 20 日,QD-NHNN/第 2321 决定 关于 越南盾 强使 储备 存款 利率 对 信用 组织们 (1页) 。
28. 农业 与 农村 发展 部 的 2008 年 10 月 15 日,QD-BNN/2008/第 100 决定 颁行 一些 规定 为了 生产,经营 和 使用 肥料 (29页) 。
29. 农业 与 农村 发展 部 的 2008 年 10 月 15 日,QD-BNN/2008/第 99 决定 颁行 一些 规定 为了 生产 经营 安全 蔬菜 和 茶 (25页) 。
30. 财政部 的 2008 年 10 月 22 日,QD-BTC/2008/第 88 决定 关于 调整 (增加) 优待 进口税额 对 一些 tuoc bin 动机 燃料 货物 而 它 给 航空 使用 在 优待 进口税 税务表 中 (2页) 。
31. 财政部 的 2008 年 10 月 22 日,QD-BTC/2008/第 87 决定 关于 颁行 一些 规章 为了 培育 审定 价 专业 业务 (15页) 。
32. 政府 总理 的 2008 年 10 月 10 日,QD-TTg/第 1463 决定 关于 成立 一些 工业区 总务科 在 河内 城市 (4页) 。
33. 政府总理 的 2008 年 10 月 10 日,QD-TTg/第 1466 决定 关于 一些 实现 社会化 基础们 的 类型,规模 标准 的 细节 项目 在 教育-培育,教行业,医疗,文化,体育,媒质 领域 中 (32页) 。
34. 财政部 - 司法部 的 2008 年 10 月 17 日,TTLT-BTC-BTP/2008/第 92 联席 通讯 向导 收额,收制度,交纳,管理 和 使用 出具 副本 例费 和 证实 例费 (3页) 。
35. 财政部 - 司法部 的 2008 年 10 月 17 日,TTLT-BTC-BTP/2008/第 91 联席 通讯 向导 收额,收制度,交纳,管理 和 使用 公证费 (5页) 。
36. 计划 和 投资 部 的 2007 年 04 月 10 日,QD-BKH/第 337 决定 关于 颁行 一些 越南 的 经济 系统 内容 规定 (213页) 。
37. 政府 总理 的 2008 年 10 月 22 日,QD-TTg/2008/第 141 决定 关于 颁行 一些 规章 为了 管理 一些 公立 事业 单位们 的 办公室们(12页) 。
38. 工商部 的 2008 年 10 月 22 日,TT-BCT/2008/第 12 通讯 向导 一些 规程 和 承受 手续 为了 解决 处理 一些 管理 市场 机关 的 智慧 所有 的 行政 违反们 (11页) 。
39. 政府 总理 的 2008 年 10 月 21 日,QD-TTg/2008/第 140 决定 关于 修改 和 补充 2007 年 01 月 19 日,QD-TTg/2007/第 09 决定 关于 再安排,处理 国家 所有 的 住宅 和 地 (5页) 。
40. 财政部 的 2008 年 10 月 28 日,QD-BTC/2008/第 92 决定 关于 调整 减少 出口税 对 铁 (2页) 。

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行 和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本 - 2008 年 09 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 08 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 07 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh