Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本- 2008 年 07 月
及日 法理 文本
数: LD0708
(2008 年 07 月)
---------

01. 建设部 的 2008 年 06 月 25 日,QD-BXD/2008/第 10 决定 关于 颁行 一些 承包商 的 能力 条件 规定 当时 施工 一些 工程 的 工作,项目 或 建设工程 (CTSD) 而 这 工程 有 特别 要素 (5页) 。
02. 国会 的 2008 年 06 月 03 日,QH12/2008/第 18 律 关于 原子 能量 (37页) 。
03. 国会 的 2008 年 06 月 03 日,QH12/2008/第 16 律 关于 修改 和 补充 一些 QH11/2000/第 23 麻醉品 防止 律 (7页) 。
04. 通讯部 的 2008 年 06 月 17 日,QD-BTTTT/2008/第 38 决定 颁行 一些 规章 联结 在 出版 活动 中(5页) 。
05. 国家 银行 的 2008 年 06 月 26 日,QD-NHNN/第 1436 决定 关于 颁行 一些 规定 而 它 对 信用 组织 的 外币 交易 有关 而 这 个 组织 被 活动 外币 (2页) 。
06. 国家 银行 的 2008 年 06 月 26 日,QD-NHNN/第 1435 决定 关于 强制性 国家 银行 信用证 利率 (1页) 。
07. 国家 银行 的 2008 年 06 月 26 日,QD-NHNN/第 1434 决定 关于 越南盾 的 基本 利率额 (1页) 。
08. 越南 社会 保险 的 2008 年 06 月 16 日,QD-BHXH/第 3636 决定 颁行 一些 规定 出具,管理 和 使用 社会 保险簿 (30页) 。
09. 传通 通信部 的 2008 年 06 月 13 日,QD-BTTT/第 891 决定 规定 一些 国家 证实 号码 签字 中心 的 职能,任务 和 组织 机构 (4页) 。
10. 财政部 - 财源 和 媒质部 的 2008 年 07 月 04 日,TTLT-BTC-BTNMT/2008/第 58 联席 通讯 向导 地 实现 一些 2007 年 08 月 02 日,QD-TTg/2007/第 130 决定 的 条 关于 一些 制机 和 财政 政策 对 投资 预案 根据 清洁 发展 制机 (10页)。
11. 工商部 的 2008 年 07 月 03 日,QD-BCT/2008/第 16 决定 关于 暂时 采用 一些 制度 为了 出具 一件 自动 出口 许可证 对 铁 和 钢 (7页) 。
12. 财政部 的 2008 年 07 月 03 日,QD-BCT/2008/第 47 决定 关于 规定 收额,收 和 纳 制度,管理 和 使用 一些 质 和 物资,设备,鉴定 机械 技术 的 费 而 它们 对 工业 专业 特殊 安全 有 一些 严肃 要求 (6页) 。
13. 政府 总理 的 2008 年 07 月 03 日,QD-TTg/2008/第 85 决定 关于 颁行 一些 项目 对 例举 财产 和 收入 人 根据 政府 的 2007 年 03 月 09 日,ND-CP/2007/第 37 议定 的 第 6 条 的 第 11 款 关于 明白 财产 和 收入 (10页)。
14. 计划 和 投资部 的 2008 年 07 月 01 日,TT-BKH/2008/第 03 通讯 向导 地 实现 一些 政府 的 2008 年 01 月 11 日,ND-CP/2008/第 04 议定 的 条 修改 和 补充 一些 政府 的 2006 年 09 月 07 日, ND-CP/2006/第 92 议定 的 条 关于 立,批阅 和 管理 一些 发展 经济 - 社会总体 规划 和 计划 和 投资部 的 2007 年 03 月 26 日,QD-BKH/2007/第 281 决定 关于 颁行 费定额 为了 立,审定 一些 规划 和 调整 发展 经济 - 社会 总体 规划,业 规划 和 主要 产品 规划 (5页) 。
15. 财政部 的 2008 年 07 月 04 日,TT-BTC/2008/第 61 通讯 向导 地 还税 进口 的士 为了 生产 和 装配 专用 汽车 (3页) 。
16. 工商部 的 2008 年 06 月 30 日,QD-BCT/2008/第 14 决定 关于 进口 根据 2008 年 的 关税 限额 关于 0% 进口税 对 一些 老挝 的 货物 (5页) 。
17. 计划 和 投资部 的 2008 年 07 月 09 日,TT-BKH/2008/第 40 通讯 向导 一些 规定 在 政府 的 2007 年 10 月 10 日,ND-CP/2007/第 151 议定 关于 一些 合作组 的 组织 和 活动 (13页) 。
18. 医疗部 的 2008 年 07 月 11 日,QD-BYT/2008/第 24 决定 颁行 一些 规定 对 医院 药房 的 组织 和 活动 (4页) 。
19. 财政部 的 2008 年 07 月 11 日, QD-BYT/2008/第 50 决定 规定 收额,收 和 纳 制度 和 管理 地 使用 货物 的 来源 证明 费用 (C/O) (4页) 。
20. 政府 总理 的 2008 年 07 月 15 日,CT-TTg/2008/第 22 指示 关于 展开 地 实现 QH12/2007/第 04 个人 收入 税律 (5页) 。
21. 修改 特别 销售 税律 : 会 增加 一些 货物, 劳务 而 它们 要 纳 税 (2页) 。
22. 草案 修改 特别 销售 税律 (5页) 。
23. 农业 和 发展 农村部 的 2008 年 07 月 08 日,QD-BNN/2008/第 79 决定 颁行 “肥料 补充 项目 被 生产, 经营 和 使用 在 越南”(12页)。
24. 政府 的 2008 年 07 月 17 日, ND-CP/2008/第 78 议定 关于 管理 地 合作 外国 关于 法律 (12页)。
25. 财政部 的 2008 年 07 月 18 日, TT-BTC/2008/第 64 通讯 修改, 补充 财政部 的 2004 年 07 月 07 日, TT-BTC/2004/第 67 通讯 规定 一些 收 和 纳 制度 , 管理 地 使用 许可证 出具 例费 为了 实现 地 广告 (3页) 。
26. 政府 的 2008 年 07 月 16 日, ND-CP/2008/第 77 议定 关于 咨询 法律 (13页) 。
27. 政府 总理 的 2008 年 07 月 21 日, QD-TTg/2008/第 104 决定 关于 颁行 出口税 绝对 税额 对 出口 大米 和 肥料 (2页) 。
28. 工商部 的 2008 年 07 月 21 日, TT-BCT/2008/第 09 通讯 向导 2006 年 06 月 09 日, ND-CP/2006/第 57 电子 商业 议定 关于 供应 通信 和 交接 合同 在 电子 商业 website 上 (9页)。
29. 政府 的 2008 年 07 月 18 日, ND-CP/2008/第 79 议定 规定 一些 系统 管理, 清查 和 检验 食品 安全 卫生 (14页)。
30. 财政部 的 2008 年 07 月 21 日,QD-BTC/2008/第 59 决定 关于 修改 和 补充 财政部 的 2005 年 07 月 12 日, QD-BTC/2005/第 44 决定 规定 收 和 纳 制度, 管理 和 使用 医疗 领域 的 有 条件 商业 经营 审定 费用, 标准 审定 费用 和 一些 条件 行医, 例费 出具 进出口 许可证 和 出具 行医 - 药证书 (7页)。
31. 财政部 的 2008年 07月15日,QD-BCT/2008/第 54 决定 关于 进口税 定额 对 老挝 的 货物 (15页)。

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行 和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本- 2008 年 06 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008年 05月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh