Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本- 2008年 05月
及日 法理 文本
数: LD0508
(2008年 05月)
----------

01. 政府 的 2008年 04月 24日,QD-TTg/2008/第 51 决定 关于 一些 国家 的 互助政策 对 经营生产 基础 而 它 给 残疾 劳动者 特别 保留 (4页) 。
02. 民事案 施行 律 国会 的 2008年 05月 03日,DTL/第 10 预草 (79页) 。
03. 国家银行 的 2008年 04月 29日,QD-NHNN/2008/第 12 决定 关于 修改 一些 国家银行 对 一些 银行 的 文书 折扣规章 和 文书 再 折扣 规章 的 条 被 颁行 地 附带 2003年 08月 12日,QD-NHNN/2003/第 898 决定 (6页) 。
04. 保证 交易 登记 律 国会 的 2008年 04月 14日,DTL/第 04 预草 (36页) 。
05. 财政部 - 司法部 的 2008年 04月29日,TTLT-BTC-BTP/2008/第 36 联席通讯 修改 和 补充 2007年 01月 10日,TTLT-BTC-BTP/2007/第 03 联席通讯 向导 一些 制度 收,交纳,管理 和 使用 保证交易 的 登记费 和 通讯供应费 (3页) 。
06. 越南 国籍 律 国会 的 2008年 05月 03日,QH12/2008/第 XX 预草 (14页) 。
07. 政府 的 2008年 05月 05日,ND-CP/2008/第 58 议定 向导 地 施行 HQ11/2005/第 61 投标律 和 选择建设 投标者 根据 QH11/2003/第 16 建设律 (63页) 。
08. 运载 交通 部 的 2008年 04月 29日,QD-BGTVT/2008/第 07 决定 修改 和 补充 一些 “顾客 运载 规定 使用 汽车 根据 固定 线路,合同 和 使用汽车 运载 游客” 的 条,被 颁行 地 附带 2007年 03月26日,QD-BGTVT/2007/第 16 决定, “规定 对 运载 使用的士” 被 颁行 地 附带 QD-BGTVT/2007/第 17 决定 (5页) 。
09. 国家银行 的 2008年 04月29日,QD-NHNN/2008/第 13 决定 颁行 一些 规定 对 商业银行 的 活动 (26页) 。
10. 建设部 的 2008年 05月07日,TT-BXD/2008/第 12 通讯 向导 地 立 和 管理 建设 考察 费用 (7页) 。
11. 社会 和 伤兵 劳动 部 的 2008年 05月07日,TT-BLDTBXH/2008/第 06 通讯 向导 地 实现 一些 政府 的 2005年 01月11日,ND-CP/2005/第 04 议定 的 条 关于 规定 和 向导 地 施行 一些 劳动律 的 条 对 申述 和控诉 劳动 (4页) 。
12. 社会 和 伤兵 劳动部 的 2008年 05月 06日,QD-BLDTBXH/2008/第 53 决定 颁行 一些 培育 规定 对 一些 教业 程度 (6页) 。
13. 计划 和 投资 部 的 2008年 05月05日,QD-BKH/2008/第 552 决定 修改 和 补充 一些 规章 管理 地 实现 一些章程 为了 互助 地 培育 人力 给 一些 小 和 大 营业 在 2004年 - 2008年 阶段 中,被 颁行 根据 2007年 11月 24日,QD-BKH/2004/第 1347 决定 (4页) 。
14. 财政部 的 2008年 05月05日,QD-BTC/2008/第 21 决定 关于 颁行 一个 越南 的 特别 优待 进口 表税 为了 实现 ASEAN - 韩国自由 贸易 区域 (AKFTA) (486页) 。
15. 财政部 的 2008年 05月05日,QD-BTC/2008/第 20 决定 关于 颁行 一个 越南 的 特别 优待 进口 表税 为了 实现 ASEAN - 中国 自由 贸易 区域 (545页) 。
16. 财政部 的 2008年 05月13日,QD-BTC/2008/第 25 决定 关于 修改 一个 优待 进口税额 对 一些 货物 在 一个 优待 进口 表税 中 (14页) 。
17. 医务部 的 2008年 05月06日,QD-BYT/2008/第 18 决定 关于 颁行 一个 化工原料 和 制品 的 名册 歼灭 昆虫 和灭菌,使用 在 家用 和 医务 领域 中,被 登记 为了 使用,被 登记 但是 限制 使用 和 禁止 使用 在 越南 在 2008年 (10页) 。
18. 工商部 的 2008年 05月16日,QD-BTC/2008/第 10 决定 关于 补充 一个 消费品 的 名册 为了 服务 地 确定 时限 交纳 进口税 (4页) 。
19. 政府 的 2008年05月13日,ND-CP/2008/第 63 议定 关于 一个 媒质 保卫费 对 开拓 矿产 (5) 。
20. 财政部 的 2008年 05月19日,TT-BTC/2008/第 39 通讯 向导 地 实现 政府 的 2007年 11月 29日,ND-CP/2007/第 174 议定 关于 媒质 保卫费 对 固体 (4页) 。
21. 财政部 的 2008年 05月21日,QD-BTC/2008/第 30 决定 关于 颁行 一件 进口货 算税 价值 意见书 和 向导 地 申报(25页) 。
22. 财政部 的 2008年 05月21日,TT-BTC/2008/第 40 通讯 向导 2007年03月16日,ND-CP/2007/第 40 议定 规定 地 确定 海关 价值 对 进出货 (45页) 。
23. 财政部 的 2008年 05月19日,QD-BTC/2008/第 29 决定 关于 调整 clinke 进口税 (为了 生产 水泥 和 金子) (3页) 。
24. 建设部 的 2008年 05月21日,TT-BXD/2008/第 13 通讯 向导 地 实现 一些 政府 的 2007年 10月 15日,ND-CP/2007/第 153 议定 的 内容 规定 得 细节 和 向导 地 施行 QH11/2006/第 63 不动产 经营律 (25页) 。
25. 工商部 的 2008年 05月19日,TT-BTC/2008/第 06 通讯 向导 地 管理 工业 爆炸 物料 质量 (19页) 。

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本- 2008 年 04 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh