Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本- 2008 年 04 月
及日 法理 文本
数: LD0408
(2008年 04月)
----------

01. 政府 的 2008年 03月25日, ND-CP/2008/第 34 议定 关于 选用 和 管理 外国商人 在 越南 工作 (15页).
02. 国家银行 的 2008年 03月24日, QD-NHNN/2008/第 07 决定 颁行 一些 规章 发行 一件 信用组织们 的 国内有价文书 (21页).
03. 财政部 的 2008年 03月27日, QD-BTC/2008/第 15决定 颁行 一些 证券操业规章 (29页).
04. 建设部 的 2008年 04月03日, QD-BXD/2008/第 04决定 关于 颁行: “建设 规划 的 国家 技术 规定” (82页).
05. 建设部 的 2008年 04月07日, TT-BXD/2008/第 07通讯 向导 地 立, 审定, 批阅 和 管理 建设规划 (18页).
06. 工商局 的 2008年 04月01日, TT-BTC/2008/第 04数 的 通讯 向导 地 登记 一些 计划 为了 生产, 加工, 进口原料, 销售 汽油 (6页).
07. 海关总局 的 2008年 03月31日, QD-TCHQ/第 916决定 关于 颁行 一些规章 为了 接受 一件 要求单 为了 检查 进出口货物 而 它们 有关 智慧所有 (19页).
08. 社会 和 伤病 劳动部 的 2008年 03月27日, QD-BLDTBXH/2008/第 09决定 颁行 一些 建设 规程 的 原则规定 和 颁行 一些 国家 业 技能标准 (23页).
09. 政府 的 2008年 04月09日, ND-CP/2008/第 44议定 关于 修改 和 补充 一些 2004年 12月03日, ND-CP/2004/第 198数 的 议定 的 条 关于 收 地使用钱 (3页).
10. 财政部 的 2008年 04月03日, TT-BTC/2008/第 28通讯 向导 地 登记 操业 和 管理 役务 操业 活动 为了 办 税 的 手续, 考试组织, 发给, 收回 一件 役务 操业 证书 为了 办 税 的 手续 (23页).
11. 国家银行 的 2008年 04月10日, QD-NHNN/2008/第 09决定 关于 借款 信用组织 的 外币 对 顾客 而 他们 是 居住者 (2页)
12. 政府 的 2008年 04月07日, ND-CP/2008/第 40议定 关于 生产, 经营 酒 (10页).
13. 国家银行 的 2008年 03月10日, TT-NHNH/2008/第 01通讯 关于 修改, 补充 2003年 08月05日, TT-NHNN/2003/第 09通讯 关于 向导 地 实现 一些 ND-CP/2001/第 55议定 的 规定 关于 管理, 供应 和 使用 internet (3页).
14. 公安部 – 司法部门 的 2008年 02月29日, TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP/2008/第 01联席 通讯 关于 向导 地 追究 刑事 责任 对 一些 智慧 所有权侵犯 行为 (3页).
15. 工商局 的 2008年 04月14日, TT-BCT/2008/第 05通讯 关于 修改, 补充 2007年 07月17日, TT-BTM/2007/第 09通讯 向导 地 施行 2007年02月12日, ND-CP/2007/第 23议定把 QH11/2005/第 36商业律 对 一些 货物 买卖 活动 和 一些 活动 对 营业 的 货物 买卖 有关 而 这 营业 在 越南 有外国 资金 规定 得 细节 (4页).
16. 国家银行 的 2008年 04月11日, TT-NHNN/2008/第 03通讯 向导 一些 信用组织 的 外汇 役务供应 活动 (11页).
17. 计划 和 投资部 的 2008年 04月07日, QD-BKH/2008/第 419决定 颁行 一个 投标 结果 审定 报告 模式 (10页).
18. 国家 检算 的 2007年 08月02日, QD-KTNN/2008/第 05决定 颁行 一些 投资 预案 检算 规程 (39页).
19. 财政部 的 2008年04月14日, QD-BTC/2008/第 16决定 关于 调整 一些 税额 在 财源 表税 中 被 颁行 地 附带 ND-CP/1998/第 68议定 把 QH10/PL-UBTVQH10/第 05 法令 和 ND-CP/2006/第 147议定 规定 得细节 施行 (4页).
20. 建设部 的 2008年 04月17日, TT-BXD/2008/第 09通讯 向导 地 调整 价格 和 建设 合同 由 原料, 燃料, 建设 物料 的 价格 变动 (9页).
21. 传通 通信部 的 2008年 04月04日, TT-BTTT/2008/第 02 通讯 向导 地 发给 一件 频猜 许可证 (6页).
22. 传通 通信部 的 2008年 04月04 日, QD-BTTT/2008/第 18决定 关于 颁行 “业余 无线电 的 活动” (24页).
23. 财政部 的 2008年 04月17日, QD-BTC/2008/第 17决定 关于 修改 优待 出口税额 和 进口税额 对 一些 货物 在优待 出口税额 和 进口税额 中 (60页).
24. 财政部 的 2008年 04月16日, TT-BTC/2008/第 30通讯修改 地 补充 2007年 04月09日, TT-BTC/2007/第 32 通讯 向导 地 施行 政府 的 2003年 12月10日, ND-CP/2003/第 158议定, 2004年 07月23日, ND-CP/2004/第 148议定 和 2005年 12月15日, ND-CP/2005/第 156议定 把 QH9/1997/第 02增加价值税律 和 QH11/2003/第 07 律 规定 得 细节 施行为了 修改 和 补充 一些 增加价值税律 的 条 (5页).
25. 政府 的 2008年 04月08日, ND-CP/2008/第 43 议定 把 QH11/2006/第 76 教业律 的 第 62 条 和 第 72 条 规定 得 细节 和 向导 地 施行 (7页).
26. 医务部 的 2005年 12月20日, QD-BYT/2005/第 43决定 关于 颁行 一些 食品 安全 卫生 的 见识 要求 规定 对 食品 经营, 生产者 (7页).
27. 政府 的 2008年 04月22日, ND-CP/2008/第 52议定 管理 地 经营 保卫工作 (11页).
28. 政府 的 2008年 04月24日, ND-CP/2008/第55议定 规定 地 施行 PL-UBTVQH10/1999/第13 法令 为了 保卫 消费者 的 权利 (17页).
29. 传通 通信部 的 2008年 04月22日, QD-BTTTT/2008/第 26决定 颁行 一个 检定 强使远通 工程 名册 (2页).
30. 传通 通信部 的 2008年 04月22日, QD-BTTTT/2008/第 27决定 颁行 一个 质量 管理强使 远通 役务 名册 (2页).
31. 政府 的 2008年 04月18日, ND-CP/2008/第 49议定 修改 地 补充 一些 政府 的 2004年12月16日, ND-CP/2004/第 209议定 的 条 管理 建设 工程 的 质量 (5页).

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵顾客 给 我们 寄 ( 电子邮箱, 传真 或 电话 ). 贵顾客 把 贵顾客 的 文本 号码,日 被 发行和 E-mail 的 地址 要 提出 得 明白 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本- 2008 年 03 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本- 2008 年 02 月 (10-08-2009)
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh