Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
主 点
法 理 新 闻
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
及日 法理 文本- 2008 年 02 月
及日 法理 文本
数 :LD0208
(2008年 02月)
----------

01. 政府 的 2008年 01月07日, ND-CP/2008/第 03数 的 议定 关于 修改 和 补充 一些 ND-CP/2007/第 99数 的 议定 的 条 关于 管理 工程 建设 投资 费用 (2页).
02. 政府 的 2008年 01月04日, ND-CP/2008/第 02数 的 议定 规定 得 细节 和 向导 地 施行 一些 QH11/2006/第 82数 的 公证律 的 条 (5页).
03. 财政部 的 2008年 01月15日, TT-BTC/2008/第 07数 的 通讯 向导 居住 登记 例费 (2页).
04. 财政部 的 2008年 01月04日, QD-BTC/2008/第 01数 的 决定 颁行 一些 增加 价值 役务供应 组织 公认 的 规章关于 电子 交易 在 海关 活动 中 (24页).
05. 政府 的 2008年 01月16日, ND-CP/2008/第 06数 的 议定 规定 地 处罚 行政 违犯 在 商业 活动 中 (68页)
06. 科学 和 工艺 部 的 2007年 12月25日, TT-BKHCN/2007/第 29数 的 通讯 向导 一些 条件 保证 质量 和 度量对 diesel 油 和 动机 汽油 经营 活动 根据 2007年 04月06日, ND-CP/2007/第 55数 的 议定 的 规定 关于经营 汽油 (6页).
07. 财政部 的 2008年 01月16日, QD-BTC/第 93数 的 决定 关于 更正 第 一 附录颁行 地 附带 财政部 的 2007年 06月14日, TT-BTC/2007/第 61数 的 通讯 向导 地 处理 违犯 税 的 法律 (17页).
08. 科学 和 工艺 部 的 2007年 12月28日, QD-BKHCN/第 3189 数 的 决定 废除 两 个 决定 被 颁行 一些 货物 的 质量标准 .
09. 科学 和 工艺部 的 2007年 12月28日, QD-BKHCN/2007/第 30数 的 决定 公布 得 符合 对 采用强使 标准 而 这个 标准 没有 转换 成了 国家 规章 根据 ND-CP/2007/第 127数 的 议定 (2页).
10. 建设部 的 2008年 01月25日, TT-BXD/2008/第 03数 的 通讯 向导 地 调整 工程 建设 预算 (7页).
11. 国家银行 的 2008年 02月01日, QD-NHNN/2008/第 03数 的 决定 关于 借款 和 折扣 一些 有 价值文书 为了 投资 和 经营 证券 (3页).
12. 政府 的 2008年 01月30日, ND-CP/2008/第 12数 的 议定 规定 得 细节 和 向导 施行 QH11/2006/第 74数 的 劳动律 的 第 176条 关于 延缓 或 停工 和 解决 劳动集体 的 权利 (6页).
13. 政府 的 2008年 01月30日, ND-CP/2008/第 11数 的 议定 规定 地 赔偿 损害 给 劳动者 在 不合法 停工 的 场合 中 (5页).
14. 社会 和 伤病劳动部 – 劳动 联合 的 团体总 的 2007年 12月31日, TTLT-BLDTBXH-TLDLD/2007/第 32数的 联席通讯 向导 一些 劳动者会 的 活动 在 股份公司 和 有限公司 中 而 它们 活动 根据 QH11/2005/60数 的 营业律 (8页).
15. 财政部 的 2008年 01月30日, QD-BTC/2008/第 08数 的 决定 关于 进口税 对 进口货 在 Campuchia 有 来源 (7页).
16. 国家银行 的 2008年 01月16日, QD-NHNN/第 187数 的 决定 关于 调整 强使 储备 对 信用组织们 (5页).
17. 社会 和 伤病 劳动部 的 TT-BLDTBXH/2008/第 02数 的 通讯 向导 地 实现 一些 ND-CP/2007/第 190数 的议定 的 条 关于 向导 地 施行 一些 社会保险律 的 条 关于 自愿 社会保险 (16页).
18. 工商局 – 财政部 – 国家银行 – 医务部 – 农业 和 发展农村部 – 运载交通部 的 2008年 01月31日, TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN/2008/第 01数 的 联席 通讯 关于 管理 一些 边界 商业 活动 对国家们 有 公 共 的 边界 (14页).
19. 外交部 的 2008年 02月04日, TT-BNG/2008/第 02数 的通讯 向导 地 发给, 延期, 修改 和 补充 外交护照 和 公务护照 在 国内 和 外国 根据 2007年/08月/17日, ND-CP/2007/第 136数 的 议定 关于 越南公民 的 出境 和 入境 (7页).
20. 社会 和 伤病 劳动部 – 财政部 – 国家银行 - 的 2008年 02月18日, TTLT-BLDTBXH-BTC-NHNN/2008/第 03数 的 通讯 向导一些 手续 提成 得 强使 从 劳动者 的 帐户 为了 交纳 社会保险 没 纳, 纳 得 慢 和 交纳 发生利钱 (6页).

附注:

- 为了 受 全部 文本 , 提议 贵 顾客 给 我们 寄 ( E-mail, 传真 或 电话 ). 贵顾客 要 提出 得 明白 贵顾客 的 文本号码 ,日 被 发行 和 E-mail 的 地址 . 贵顾客 在 24点 中 会 有 文本 从 日 而 贵顾客 要求 ;
- 内容 以上 只 使用 地 参考 ; 它们 不 替代 专业 法理 咨询 的 意见. . 为了 受 专业 咨询 的 意见 对 每 具体 问题 , 提议 贵顾客 跟 我们 联系 根据 上 地址 被 提出 .
[Trở về]

Các tin khác:
及日 法理 文本 - 2008 年 01 月 (10-08-2009)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh