Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 02/ 2009
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 02/ 2009

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số: LD0209
(Tháng 02, 2009)
---------

01. Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp (2 tr.)
02. Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. (4 tr.)
03. Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm (7 tr.)
04. Quyết định số 133/QĐ-BTC ngày 19/01/2009 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu ban hành đã theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 (2 tr.)
05. Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên số 05/1998/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên (10 tr.)
06. Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (550 tr.)
07. Quyết định số 174/QĐ-NHNN ngày 23/01/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng. (1 tr.)
08. Quyết định số 173/QĐ-NHNN ngày 23/01/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2 tr.)
09. Quyết định số 172/QĐ-NHNN ngày 23/01/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. (1 tr.)
10. Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề. (3 tr.)
11. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại. (11 tr.)
12. Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (3 tr.)
13. Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ Về việc xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá. (19 tr.)
14. Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (5 tr.)
15. Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (5 tr.)
16. Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ Về việc ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT). (16 tr.)
17. Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. (4 tr.)
18. Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. (7 tr.)
19. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND TP. HCM Về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh. (6 tr.)
20. Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. (41 tr.)
21. Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND TP. HCM Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh. (15 tr.)
22. Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. (4 tr.)
23. Quyết định số 291/QĐ-BTC ngày 12/02/2009 của Bộ Tài chính Về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư (2 tr.)
24. Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về giá điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường. (4 tr.)
25. Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND TP. HCM Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. (4 tr.)
26. Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế. (5 tr.)
27. Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/07/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. (7 tr.)
28. Nghị định số 15/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006 quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính. (6 tr.)
29. Quyết định số 342/QĐ-NHNN ngày 19/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 (7 tr.)
30. Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009 của Chính phủ Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ (6 tr.)
31. Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu. (16 tr.)
32. Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (21 tr.)
33. Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng. (2 tr.)
34. Quyết định số 378/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Về việc lãi suất cơ bản đồng Việt Nam. (1 tr.)
35. Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 21/02/2009 của UBND TP. HCM Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010 (13 tr.)
36. Thông tư số 33/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (3 tr.)

Ghi chú:

- Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

- Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 01/2009 (20-02-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008 (15-01-2009)
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh