Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Bản tin pháp lý Tháng 12/2008
Cập nhật các văn bản pháp lý nhận được trong Tháng 12/2008

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Số: LD1208

(Tháng 12/2008)

---------

 

01

Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. (15 tr.)

02

Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC ngày 28/11/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu. (2 tr.)

03

Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. (34 tr.)

04

Luật số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 Về Thuế Tiêu thụ đặc biệt. (7 tr.)

05

Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 Về Bảo hiểm y tế (24 tr.)

06

Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu (thuộc nhóm 2710) tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi (3 tr.)

07

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. (32 tr.)

08

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. (4 tr.)

09

Quyết định số 636/QĐ-TCHQ ngày 11/03/2008 của Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (18 tr.)

10

Quyết định số 512/QĐ-CT ngày 04/02/2008 của Cục thuế TP.HCM Về việc ban hành biểu tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế. (2 tr.)

11

Quyết định số 2951/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. (2 tr.)

12

Quyết định số 2950/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng. (1 tr.)

13

Quyết định số 2948/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. (1 tr.)

14

Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của Quy tín dụng nhân dân cơ sở đối với khách hàng. (2 tr.)

15

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 . (14 tr.)

16

Nghị định số 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008 của Chính phủ Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông (8 tr.)

17

Thông tư số 15/2008/TT-BCT ngày 02/12/2008 của Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. (9 tr.)

18

Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của UBND TP. HCM Về sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 10 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của UBND TP. HCM Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (8 tr.)

19

Luật số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 Thi hành án dân sự. (50 tr.)

20

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT. (14 tr.)

21

Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011. (489 tr.)

22

Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011. (489 tr.)

23

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12. (23 tr.)

24

Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC ngày 10/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (4 tr.)

25

Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (6 tr.)

26

Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 71/2006/QH11 về bảo hiểm thất nghiệp. (20 tr.)

27

Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. (22 tr.)

28

Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/PL-UBTVQH12. (22 tr.)

29

Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 09/12/2008 của Bộ Công thương Về hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009. (2 tr.)

30

Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 của Bộ Công thương Về ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AJ (gọi tắt là C/O)để hưởng các ưu đãi theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản. (90 tr.)

31

Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ Tư pháp Về ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. (7 tr.)

32

Quyết định số 3162/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng. (1 tr.)

33

Quyết định số 3161/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. (1 tr.)

34

Quyết định số 3160/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc. (2 tr.)

35

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước Về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng. (2 tr.)

36

Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan. (2 tr.)

37

Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12/12/2008 của Bộ Công thương Về hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng. (13 tr.)

38

Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn. (6 tr.)

39

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm (28 tr.)

40

Quyết định 4041/QĐ-BNN-QLCL ngày 18/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên Bang Nga. (4 tr.)

                                               

Ghi chú:

 

-           Để nhận được toàn văn văn bản, đề nghị Quý khách gửi cho chúng tôi (bằng E-mail, fax hoặc điện thoại) yêu cầu nêu rõ Số văn bản và ngày phát hành và địa chỉ E-mail của Quý khách. Văn bản sẽ được chuyển cho Quý khách trong vòng 24 giờ kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu;

 

-           Các nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để nhận được ý kiến tư vấn chuyên nghiệp đối với từng vấn đề cụ thể, đề nghị Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên.

_____________________________

 

 

[Trở về]

Các tin khác:
Bản tin pháp lý Tháng 11/2008 (15-01-2009)
Tập hợp các văn bản pháp lý về Thuế thu nhập cá nhân (30-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 10/2008 (08-12-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 9/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 8/2008 (15-10-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 7/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 6/2008 (20-08-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 5/2008 (16-06-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 04/2008 (12-05-2008)
Bản tin pháp lý Tháng 03/ 2008 (18-04-2008)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh