Tiếng Việt | English
Trang chủ | Dịch vụ chính | Cập nhật pháp lý | Tư vấn trực tuyến | Khách hàng | Liên hệ
   Trang chủ
   Dich vụ chính
   Cập nhật pháp lý
Chủ điểm
Bản tin pháp lý
   Tư vấn trực tuyến
   Khách hàng
   Liên hệ
   更 新 法 理
 
 

Tư vấn bất động sản | Môi giới thương mại và đầu tư | Tư vấn ngoại thương, hải quan và xuất nhập khẩu | Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn hợp đồng | Luật sư doanh nghiệp và cá nhân | Tư vấn lao động và tuyển dụng | Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp | Điều tra, nghiên cứu thị trường | Tư vấn thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán
 
Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng
Hợp đồng là pháp luật

CÁC ĐIỀU KHỎAN CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG

----------------

 

1.         HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG:

 

(i)         Một số loại hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản và phải được đăng ký hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền (Hợp đồng thuê nhà...). Vì vậy, khi tham gia loại hợp đồng này cần phải xác định rõ bên nào có nghĩa vụ đăng ký hoặc công chứng hợp đồng;

 

(ii)        Một số loại hợp đồng bắt buộc phải sử dụng và chấp nhận không điều kiện mẫu hợp đồng chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (hợp đồng mua bán điện, hợp đồng lắp đặt sử dụng điện thoại...);

 

2.         CHỦ THỂ THAM GIA HỢP ĐỒNG:

 

(i)         Người ký Hợp đồng phải là người đại diện theo pháp luật của bên tham gia Hợp đồng (thường là Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc). Các trường hợp khác, người ký Hợp đồng phải có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của bên tham gia Hợp.

 

(ii)        Chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty không phải là một chủ thể có tư cách pháp lý đầy đủ như một chủ thể tham gia hợp đồng. Vì vậy, việc ký kết hợp đồng của các chủ thể này bắt buộc phải theo ủy quyền của Công ty.

 

3.         ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG:

 

(i)                  Nếu đối tượng của Hợp đồng là vật hàng hóa, cần phải làm rõ: chủng loại hàng hóa, số/ khối lượng, xuất xứ, quy cách, điều kiện bao gói và bảo quản, tình trạng hiện hữu….

           

(ii)                Nếu đối tượng của Hợp đồng là dịch vụ, cần phải làm rõ: loại dịch vụ, phương thức thực hiện, kết quả …;

 

(iii)       Nếu đối tượng của hợp đồng là bất động sản (kho bãi, nhà xưởng...), cần phải làm rõ: địa điểm, diện tích, các tiện ích kèm theo...;

 

(iv)       Đối với những đối tượng thuộc diện phải đăng ký sử dụng hoặc sở hữu (xe ô tô, nhà xưởng...), tài liệu chứng minh quyền sử dụng/ quyền sở hữu hợp pháp đối với đối tượng tượng phải được kiểm tra và đính kèm hợp đồng.

 

4.         THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

 

(i)                  Thời gian thực hiện: Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, thời điểm nghiệm thu bàn giao....Kết thúc mỗi giai đọan cần lập văn bản xác nhận để làm chứng cứ và cơ sở cho việc thanh tóan và giải quyết tranh chấp về sau.

 

(ii)                Địa điểm thực hiện: Địa điểm giao nhận hàng, địa điểm gửi hàng đến, địa điểm bốc dỡ hàng...

 

5.         GIÁ CẢ/CƯỚC PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TÓAN:

 

(i)                  Cần xác định đơn giá cụ thể (cho mỗi sản phẩm, mỗi loại hình dịch vụ cung cấp…) và tổng giá trị phải thanh toán theo Hợp đồng.

           

(iii)               Giá cả có bao gồm hay không bao gồm các khoản chi phí khác có liên quan, cụ thể: Thuế (GTGT) thanh toán cho nhà nước, cước phí vận chuyển, phí lên xuống hàng…

 

(iv)              Phương thức thanh toán: thanh tóan bằng chuyển khỏan hoặc tiền mặt; đồng tiền thanh tóan (nếu thanh tóan bằng ngọai tệ phải quy định tỷ giá chuyển đổi sang tiền Đồng Việt Nam); thời hạn thanh tóan...

 

6.         QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN: Có thể quy định thêm quyền và nghĩa vụ các Bên theo Hợp đồng tại mục này.

 

7.         TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG: Phạt vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại.

 

(i)         Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên tự thỏa thuận nhưng không được quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.

 

8.         CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG: Các điều kiện chấm dứt Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng.

 

9.         THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG: Quy định thời điểm hợp đồng bắt đầu có hiệu lực và thời hạn hiệu lực của Hợp đồng và điều kiện gia hạn Hợp đồng (nếu có).

 

10.       LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: Luật sẽ được áp dụng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng và Cơ quan giải quyết tranh chấp (nếu có) theo Hợp đồng.

 

(i)                  Đối với các Hợp đồng ký kết với đối tác ở nước ngòai, nhất thiết phải quy định luật áp dụng và nên chọn Luật Việt Nam. Trong trường hợp không thể chọn luật Việt nam, nên chọn luật của một nước thứ ba;

 

(ii)                Về nguyên tắc, mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không thể thương lượng được, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua con đường Tòa án hoặc Trọng tài.

           

(iii)               Cơ quan giải quyết tranh chấp là cơ quan Trọng tài chỉ áp dụng khi các bên có thỏa thuận cụ thể trong Hợp đồng hoặc sau đó. (Thông thường đối với Hợp đồng ký kết với đối tác ở nước ngòai nên chọn cơ quan giải quyết tranh chấp là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore).

 

11.       THÔNG BÁO: Nguyên tắc gửi thông báo và/ hoặc nhận thông báo theo Hợp đồng làm điều kiện phát sinh quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên.

 

12.       CÁC ĐIỀU KHỎAN KHÁC:

 

(i)                  Điều kiện sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.

 

(ii)                Ngôn ngữ Hợp đồng: Hợp đồng nên được lập thành 02 hoặc nhiều ngôn ngữ trong trường hợp các bên tham gia Hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, ưu tiên bản tiếng Việt sẽ được sử dụng khi có sự mâu thuẫn trong việc giải thích Hợp đồng.

 

--------------------------------

[Trở về]

Các tin khác:
Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới (14-09-2007)
Bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam (14-09-2007)
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (14-09-2007)
 
Chủ điểm
 » Giảm, giãn thời hạn nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2009

 » Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

 » Quy định mới về lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Bản tin pháp lý
 » Bản tin pháp lý Tháng 9/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 8/ 2010

 » Bản tin pháp lý Tháng 7/ 2010

Câu hỏi thường gặp
 » Phương thức tính phí dịch vụ/ phí tư vấn

 » Yêu cầu tư vấn pháp lý

 » Yêu cầu cung cấp văn bản pháp lý tiếng Anh